Tid­li­ge­re FI­FA- ge­ne­ral­se­kre­tær får 12 års ka­ran­tæ­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Chel­seaan­gri­be­ren Die­go Cos­ta bræk­ke­de næ­sen ved tors­da­gens træ­ning i stor­klub­ben, da han jag­te­de bol­den i en ho­ved- Et FI­FA- tri­bu­nal idøm­te i går for­bun­dets tid­li­ge­re ge­ne­ral­se­kre­tær, Jero­me Valcke, 12 års ka­ran­tæ­ne for fl ere til­fæl­de af br­ud på reg­ler­ne. Valcke har iføl­ge tri­bu­na­let væ­ret in­vol­ve­ret i fusk med VM- bil­let­ter og ’ sight­se­e­ing- rej­ser’ på for­bun­dets reg­ning.

FI­FAs eti­ske ko­mité si­ger, at Valcke, som blev fy­ret i sid­ste må­ned, har få­et ’ 12 års ka­ran­tæ­ne fra al­le fod­bol­d­re­la­te­re­de ak­ti­vi­te­ter’.

» I for­bin­del­se med vo­res un­der­sø­gel­ser er fl ere po­ten­ti­el­le sa­ger duk­ket op. I sær­de­les­hed br­ud på FI­FAs reg­ler for rej­ser, sa­ger om sam­ar­bejds­part­ne­re og salg af tv- og an­dre me­di­e­ret­tig­he­der samt de­struk­tion af be­vis­ma­te­ri­a­le, « skri­ver ko­mitéen iføl­ge Reu­ters i en med­del­el­se. På Blat­ters an­be­fa­ling Den 55- åri­ge fransk­mand har tid­li­ge­re af­vist af ha­ve gjort no­get galt, da han blev an­kla­get for at væ­re del af salg af VM- bil­let­ter på det sor­te mar­ked.

Jero­me Valcke star­te­de kar­ri­e­ren som jour­na­list på tv- sta­tio­nen Ca­nal+, men blev i 2003 an­sat i FI­FA som tv- og mar­ke­ting­di­rek­tør.

Fi­re år se­ne­re blev han på da­væ­ren­de præ­si­dent Sepp Blat­ters an­be­fa­ling ind­sat på po­sten som ge­ne­ral­se­kre­tær, hvor han afl øste Urs Lin­si. støds­du­el. Det hol­der dog ik­ke spa­ni­e­ren væk fra da­gens kamp mod Newcast­le. Det sag­de Chel­seas ma­na­ger, Guus Hid­dink, i går på et pres­se­mø­de iføl­ge Chel­seas Twit­ter- pro­fi l.

» Die­go Cos­ta bræk­ke­de næ­sen i går. Han vil væ­re til­ba­ge se­ne­re i dag ( fre­dag) for at la­ve lidt let træ­ning, og han vil til­slut­te sig hold­kam­me­ra­ter­ne på et ho­tel i aft en. « Ven­ter på Pa­to » Die­go er klar til lør­da­gens kamp. Uhel­det ske­te i for­bin­del­se med en ho­ved­støds­du­el, « si­ger Guus Hid­dink iføl­ge tre af klub­bens twe­ets.

Chel­sea har og­så brug for Die­go Cos­ta, da an­gri­be­ren Ale­xan­dre Pa­to, der blev hen­tet til klub­ben i ja­nu­ars trans­fer­vin­due, først ven­tes at væ­re klar til at spil­le næ­ste we­e­kend, si­ger Hid­dink.

Kam­pen mel­lem Chel­sea og Newcast­le spil­les i dag klok­ken 18.30.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.