Knud­sen spil­ler hver gang

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

JEG VID­STE, AT jeg hav­de set ham før. Den un­ge mand kom sidst ind i fl yet og sat­te sig på sæ­det ved si­den af mig på af­gan­gen fra Lon­don Stan­sted. Vi hil­ste og be­gynd­te at snak­ke om fod­bold, hvil­ket han ty­de­lig­vis vid­ste en del om. Men hvem var han? Nå, der var jo ik­ke no­get at gø­re. Jeg spurg­te. » Jeg hed­der Jonas Knud­sen og spil­ler for Ipswich. « IN­DRØM­MET. DET VAR ik­ke no­gen stor tri­umf for en fod­bol­d­eks­pert ik­ke at kun­ne gen­ken­de en spil­ler, der trods alt har spil­let to A- land­skam­pe for Dan­mark og så sent som sid­ste som­mer spil­le­de ven­stre ba­ck på det dan­ske U21- lands­hold ved EM- slut­run­den i Tjek­ki­et. Det er me­get nem­me­re, når de har fod­boldtøj på og navn og num­mer på ryg­gen.

Til gen­gæld kun­ne jeg så for­tæl­le Jonas Knud­sen ting om hans en­gel­ske klub, som han ik­ke vid­ste, for min bed­ste ven gen­nem al­le dren­ge­å­re­ne var glø­de­n­de fan af Ipswich Town, som i 1970er­ne og 1980er­ne var en af de sto­re klub­ber i Eng­land. Jeg hu­sker end­nu med gru den dag, hvor Henriks klub Ipswich vandt med 6- 0 over min klub Man­che­ster Uni­ted – selv om Uni­teds må­l­mand Gary Bailey red­de­de tre straff es­park!

Ipswich Town er imid­ler­tid ik­ke læn­ge­re en af de stør­ste klub­ber i Eng­land. I 2002 ryk­ke­de klub­ben ud af Pre­mi­er Le­ague, og si­den den­gang har den fri­stet en til­væ­rel­se i den næst­bed­ste ræk­ke i Eng­land, The Cham­pions­hip. AL­LI­GE­VEL VAR JONAS Knud­sen ty­de­ligt be­gej­stret over sin nye klub. ’ Jeg spil­ler hver gang i en god klub i en stor liga’, som han kon­klu­de­re­de. Og han har 100 pro­cent ret, den go­de Knud­sen. Han har spil­let 28 ud af 30 liga­kam­pe i en klub, der gen­nem­snit­ligt sam­ler over 19.000 til­sku­e­re til hjem­me­kam­pe­ne på Port­man Ro­ad og som spil­ler i en liga, der gan­ske rig- tigt er en af de stør­ste i ver­den. Kun Pre­mi­er Le­ague, La Liga og Bun­des­liga­en bli­ver set af fl ere men­ne­sker end The Cham­pions­hip. Der er kæm­pe­sto­re tra­di­tions­klub­ber som Der­by, Le­eds, Not­ting­ham Fo­rest, Mid­dles­brough og Bla­ck­burn at kon­kur­re­re med.

Jonas Knud­sen kun­ne og­så for­tæl­le om den for­mi­dab­le stem­ning, der er om­kring kam­pe­ne i den næst­bed­ste ræk­ke. The Cham­pions­hip har kun en me­get be­græn­set in­ter­na­tio­nal be­vå­gen­hed, hvil­ket be­ty­der, at det som ud­gangs­punkt er lo­kal­be­folk­nin­gen, som kom­mer til kam­pe­ne. Så­dan som det tra­di­tio­nelt har væ­ret til­fæl­det i Eng­land. OM­KRING DE STØR­STE klub­ber i Eng­land som Man­che­ster Ci­ty, Man­che­ster Uni­ted, Chel­sea og Ar­se­nal er det jo et til­ba­ge­ven­den­de te­ma, at stem­nin­gen på sta­dion li­der un­der de man­ge turi­ster, der kom­mer til kam­pe­ne, men som ik­ke ken­der san­ge­ne og ri­tu­a­ler­ne. I provins­by­en Ipswich i det øst­li­ge Eng­land kom­mer der in­gen turi­ster.

» I Ipswich er der fuld gang i sta­dion al­le­re­de, når vi kom­mer ud til op­varm­nin­gen, « for­tal­te Jonas Knud­sen og be­ret­te­de om sin stør­ste op­le­vel­se hidtil på det in­ti­me Port­man Ro­ad. Det var på Boxing Day, hvor Ipswich kom stærkt til­ba­ge og på to se­ne mål vandt 2- 1 over Pre­mi­er Le­ague- nedryk­ker­ne fra Qu­e­ens Park Ran­gers.

» Folk var helt vil­de. Her kun­ne jeg vir­ke­lig for­nem­me, hvor me­get fod­bold be­ty­der her­ov­re. « DEN VÆ­SENT­LIG­STE PO­IN­TE om­kring Knud­sens ( re­la­tivt) ano­ny­me fod­bold­liv er, at han spil­ler hver gang. Ipswich- ma­na­ger Mick McCart­hy er kendt som en mand af den gam­le sko­le, og dan­ske­ren har fra star­ten få­et be­sked på at kon­cen­tre­re sig om si­ne de­fen­si­ve op­ga­ver. Det har han gjort så godt, at han har væ­ret sten­sik­ker mand på hol­det. Hvil­ket desvær­re be­tød, at Knud­sen ik­ke var med, da Ipswich mød­te Man­che­ster Uni­ted på Old Traff ord i Ca­pi­tal One Cup’en. Her spil­le­de re­ser­ver­ne.

» Den kamp vil­le jeg jo godt li­ge ha­ve haft med, « som han sag­de med et skævt smil.

» Til gen­gæld var jeg med på første­hol­det mod Bri­stol Ci­ty tre da­ge se­ne­re. « PRI­O­RI­TE­RIN­GEN FOR­TÆL­LER ME­GET godt, hvad der er må­let for Ipswich og et hvil­ket som helst hold fra the Cham­pions­hip. Det er selv­føl­ge­lig Pre­mi­er Le­ague. Det forjæt­te­de land. Der er to di­rek­te op­ryk­nings­plad­ser og så er der den tred­je plads, som ud­lø­ses af det spe­ci­el­le play­off - sy­stem, der in­vol­ve­rer klub­ber på plad­ser­ne fra tre til seks og kul­mi­ne­rer med play­off - fi na­len på Wem­bley. Det er den kamp i ver­den, hvor der står fl est pen­ge på spil over­ho­ve­det, jævn­før den enor­me tv- øko­no­mi i Pre­mi­er Le­ague. I sid­ste sæ­son tab­te Ipswich i play­off - se­mi­fi na­len mod ær­ke­ri­va­ler­ne fra Norwich, og iføl­ge Knud­sen er må­let med den­ne sæ­son at kom­me med i op­ryk­nings­spil­let igen.

I øje­blik­ket lig­ger Ipswich nr. syv, så chan­cer­ne er go­de.

» Pre­mi­er Le­ague? Ja­men, det kun­ne da væ­re fan­ta­stisk. Men li­ge nu ny­der jeg hvert et se­kund i The Cham­pions­hip. Det er kæm­pe­stort for mig. «

MOR­TEN BRUUN, skri­ver hver uge i BT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.