Langt fra stor­heds­ti­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OM­STIL­LING må­de bli­ver tur­ne­rin­gen li­ge så lang for vo­res ved­kom­men­de. Vi ple­jer jo at nå ot­ten­de­dels­fi­na­len el­ler kvart­fi­na­len. «

» Sam­ti­dig er det kun kam­pe mod stor­hold, så vi mær­ker på egen krop, hvad det kræ­ver for at væ­re med på det øver­ste eu­ro­pæ­i­ske ni­veau over læn­ge­re tid, « si­ger Jens Bo­e­sen. Or­te­ga skal spil­le hol­det sam­men Te­o­re­tisk er det mu­ligt for Kol­ding at gå vi­de­re i Cham­pions Le­ague, men TV2 Spor­tens hånd­bold- eks­pert Bent Ny­e­gaard me­ner, at klub­ben i ste­det bør se de eu­ro­pæ­i­ske kam­pe som en mu­lig­hed for Kol­dings nye ch­eftræ­ner, An­to­nio Car­los Or­te­ga, til at spil­le hol­det bed­re sam­men for­ud for Boxer Her­re­liga­ens slut­spil.

» Det ser me­get van­ske­ligt ud i for­hold til avan­ce­ment i Cham­pions Le­ague, og det vil i for­vej­en væ­re den stør­ste over­ra­skel­se i årets tur­ne­ring, hvis Kol­ding går ned og vin­der i Un­garn i mor­gen. «

» Der­for er de i en si­tu­a­tion, hvor de bør bru­ge Cham­pions Le­agu­e­kam­pe­ne til at spil­le sig i form, så de kom­mer bed­re med i liga­en, hvor de helt ’ ukol­dingsk’ ik­ke har præ­ste­ret, « si­ger Bent Ny­e­gaard. Skal vi­se ni­veau­et For ik­ke at mi­ste sport­s­lig til­træk­nings­kraft ef­ter en for­ment­lig tid­lig CL- exit kræ­ver det nem­lig, at Kol­ding kan vi­se po­ten­ti­elt kom­men­de spil­le­re, at klub­ben sta­dig er en af Eu­ro­pas bed­ste.

» De har slå­et sig op på at ha­ve det mest pro­fes­sio­nel­le hånd­bold­mil­jø i Dan­mark, men de bli­ver nok nødt til at kun­ne lok­ke med Cham­pions Le­ague og­så i næ­ste sæ­son for at til­træk­ke de bed­ste spil­le­re, « si­ger Bent Ny­e­gaard.

Klub­ben ved da og­så godt selv, at vej­en til­ba­ge til den eu­ro­pæ­i­ske top kan væ­re svær. Der­for er in­ve­ste­rin­gen i An­to­nio Car­los Or­te­ga, der de se­ne­ste år har haft CL- suc­ces i un­gar­ske Veszprém, en lang­sig­tet in­ve­ste­ring.

» Vi har la­vet et pa­ra­dig­meskift ved at ta­ge en mand som Or­te­ga Vi vil få det svært i star­ten, men vi har ta­get en be­slut­ning om, at vi vil ud­vik­le os yder­li­ge­re på den lan­ge ba­ne, og det, tror vi på, kan ske med Or­te­ga. Det har fle­re an­dre hold gjort med en spansk træ­ner de se­ne­re år, « si­ger Jens Bo­e­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.