’ Pin­ligt og un­der al kri­tik’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

en spil­le­mæs­sig skidt pe­ri­o­de for FC Midtjyl­land, der og­så har mi­stet fø­rer­po­si­tio­nen i Pri­mo Tours Liga­en til Team Es­b­jerg.

» Vi må ba­re er­ken­de, at som vi spil­ler i dag – og har spil­let den se­ne­ste må­neds tid – så fortje­ner vi slet ik­ke at væ­re med i Cham­pions Le­ague el­ler blandt de fi­re hold, der går vi­de­re, « sag­de Hel­le Thomsen. Ka­ta­stro­fal begyndelse Be­gyn­del­sen på kam­pen var ka­ta­stro­fal for midtjy­der­ne, som me­get hur­tigt kom bag­ud 1- 7, og selv­om det – bl. a. tak­ket væ­re fle­re sven­ske ud­vis­nin­ger – lyk­ke­des for de dan­ske me­stre at kom­me på 8- 10, løb hjem­me­hol­det fra dem i slut­nin­gen af før­ste halv­leg.

Hel­le Thomsen hæf­te­de sig ef­ter kam­pen ved, at hol­det brænd­te straf­fe­kast ved net­op 8- 10, og som hun sag­de ef­ter kam­pen, så er det i den slags si­tu­a­tio­ner, at man skal ud­nyt­te si­ne chan­cer.

I an­den halv­leg var det en for­ud­sæt­ning for dansk sejr, at FCM fik en god start. Men det gjor­de hol­det be­stemt ik­ke. Tværtimod kom Säve­hof for­an 24- 13, og der­med var kam­pen tabt for Hel­le Thom­sens trop­per.

Ne­der­la­get var over­ra­sken­de, da Säve­hof i den­ne mel­lem­run­de hav­de tabt alt in­den kam­pen mod de midtjy­ske ul­ve, og sven­sker­ne hav­de der­med kun æren at spil­le for.

Re­sul­ta­tet be­ty­der, at FC Midtjyl­lands mu­lig­he­der for at gå vi­de­re i Cham­pions Le­ague er be­græn­set mar­kant.

De skal for det før­ste vin­de over Ra­pid Buka­rest på hjem­me­ba­ne med mindst tre mål, og for det an­det må ru­mæ­ner­ne ik­ke få po­int i de­res to mang­len­de hjem­me­kam­pe.

Får Ra­pid dét, skal FCM og­så ha­ve po­int på ude­ba­ne mod grup­pens top­hold, Bu­duc­nost fra Mon­te­ne­gro, og det vir­ker ik­ke re­a­li­stisk i den til­stand, de dan­ske me­stre er i net­op nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.