Den upo­pu­læ­re r

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

føl­gen­de på Twit­ter, da hun blev præ­sen­te­ret hos Lo­tus:

» Car­men Jor­da kan ud­vik­le en ny For­mel 1- ra­cer li­ge så lidt, som hun vil­le kun­ne frem­kal­de en fi lm­rul­le. «

Meste­ren i GP3 på det tids­punkt, Mitch Evans, spurg­te re­to­risk på Twit­ter, ’ om det var 1. april?’

Selv det in­ter­na­tio­na­le mo­tor­sport­s­for­bund FIAs ko­mi­te for kvin­der i mo­tor­sport har ta­get af­stand fra spa­ni­e­rens en­tre i For­mel 1.

Så­le­des nævn­te ko­mi­te­ens for- mand, den tid­li­ge­re ral­ly­stjer­ne Mi­che­le Mou­ton, ik­ke Car­men Jor­da, da hun skul­le sæt­te navn på kvin­de­li­ge ra­cer­kø­re­re, der kun­ne be­gå sig i For­mel 1.

I ste­det kom hun med den­ne hen­vis­ning til Car­men Jor­das vej i For­mel 1.

» Nog­le min­dre suc­ces­ful­de kvin­der har for­må­et at krav­le op ad mo­tor­spor­tens rangsti­ge, men det har me­re at gø­re med mar­ke­tings­tra­te­gi­er og po­li­ti­ske år­sa­ger, og det er jeg

LØR­DAG 13. FE­BRU­AR 2016 ik­ke in­ter­es­se­ret i, « sag­de Mou­ton til Mo­tor­sport. com.

En ud­ta­lel­se, Car­men Jor­da stil­le­de sig un­dren­de over for og af­vi­ste som uvi­den­hed fra for­man­dens si­de. Ros fra For­mel 1- bos­sen Car­men Jor­da si­ger selv, at hun er i For­mel 1, for­di hun vil kø­re løb i frem­ti­den.

» Det har væ­ret min drøm at kø­re For­mel 1, si­den jeg var me­get ung.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.