DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Aft enens sto­re be­gi­ven­hed set med spil­le- bril­ler er så­mænd det dan­ske Me­lo­di grand prix, som år eft er år om­sæt­ter gan­ske sto­re sum­mer.

Skal man tro book­ma­ker­ne, så bli­ver der ik­ke den sto­re spæn­ding om ud­fal­det. Hos Nor­di­cBet gi­ver man blot odds 1,65 på Si­mo­ne- sejr, mens Dan­ske Spil er lidt me­re gav­mil­de med odds 1,85.

Spe­ci­elt Nor­di­cBet har mær­ket stor in­ter­es­se for spil på Si­mo­ne med he­le 80 pro­cent af ind­skud­de­ne på hen­de, og hun er den stør­ste grand prix­fa­vo­rit i man­ge år.

» Det er gan­ske usæd­van­ligt, at se så lavt et MGP- odds. Man skal hu­ske, at der er ta­le om en kon­kur­ren­ce, som er me­get svær at for­ud­si­ge. I 2013 stod Em­mi­lie de Fo­rest, som se­ne­re vandt det in­ter­na­tio­na­le grand prix, ek­sem­pel­vis i odds fi re « , si­ger Nor­di­cBets od­ds­sæt­ter Ton­ni Munk Jensen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.