Ka’ selv

BT - - INDHOLD -

Vi har ga­ran­te­ret al­le sam­men stå­et dér – i hvert fald os der har av­let af­kom – i bør­ne­ha­ven kl. lidt i ulv, med sve­den hag­len­de, on­de blik­ke i nak­ken og en ju­ni­or, i fuld bro på gul­vet, der skri­ger: ’ Ka’ selv!!!!’. De kan væ­re stæ­di­ge de børn... Men som du kan læ­se i ma­ga­si­net i dag er det slet ik­ke så skidt end­da. For­ske­re har nem­lig fun­det en sam­men­hæng mel­lem stæ­dig­hed blandt børn og suc­ces se­ne­re i li­vet. Selv­stæn­dig­hed kan væ­re en prø­vel­se, når man mø­der den i stør­rel­se tre år. Den kan væ­re en lil­le sorg – i blan­det et let strøg af stolt­hed – når man, som Mi­chel­le Hvi­id, mø­der den i stør­rel­se ni år hos dat­te­ren, der er syg, og for før­ste gang er­klæ­rer, at hun sag­tens kan væ­re ale­ne hjem­me – en hel dag. For så er man som for­æl­der plud­se­lig ’ All by my self’, som Mi­chel­le Hvi­id skri­ver. Sku­e­spil­le­ren Jakob Of­te­bro er be­vi­set på, at stæ­dig­hed be­løn­nes. Som 21- årig for­lod han Nor­ge uden an­det end en drøm om at slå igen­nem i Dan­mark. Si­den da har han spil­let med i fle­re film og tv- se­ri­er – på dansk. Som for­æl­dre drøm­mer vi, når vi står der i bør­ne­ha­ven, om den dag, hvor bør­ne­ne rent fak­tisk kan selv. Ba­re ro­lig den kom­mer – før end vi aner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.