Ca­li­for­nia Drea­min’

BT - - KORT NYT - Katja Maria Sa­lo­mon­sen | kmn@ bt. dk

Van Cle­ef & Ar­pels’ smyk­ke­skrin – ’ Col­lection Extra­or­di­nai­re’ – er en­de­lig kom­met til lan­det. Den eks­klu­si­ve duft kol­lek­tion in­de­hol­der seks funk­len­de par­fu­mer med emi­nent hold­bar­hed. Smyk dig med kol­lek­tio­nens ele­gan­te sol­hil­sen – ’ Ca­li­for­nia Rève­rie’ – med saft ige no­ter fra man­da­ri­ner og ap­pels­in­blom­ster, varm va­nil­je, ele­gan­te jas­mi­ner, fran­gi­pa­ni, bi­voks m. m. 45 ml edp 645 kr. Ma­ga­sin. dk Er dit barn ty­pen, der la­ver flits­bue for­an slik­hyl­den i su­per­mar­ke­det el­ler som in­si­ste­rer på san­da­ler i fe­bru­ar? Så har du grund til at væ­re glad.

Ny forsk­ning pe­ger nem­lig på, at stæ­di­ge børn er me­re til­bø­je­li­ge til at få suc­ces som voks­ne, skri­ver Inc. com iføl­ge Vi­den­skab. dk.

For­ske­re fulg­te 700 børn fra de var 12 år til de var midt i 40er­ne. Bør­ne­nes per­son­lig­hed blev kort­lagt, og for­sker­ne var sær­ligt på ud­kig ef­ter ka­rak­ter­træk som samvit­tig­heds­fuld­hed og til­bø­je­lig­hed til trods og stæ­dig­hed. Da for­sker­ne vend­te til­ba­ge 30 år se­ne­re. kun­ne de se en sam­men­hæng mel­lem de nævn­te ka­rak­ter­træk, og hvor langt bør­ne­ne var nå­et kar­ri­e­re­mæs­sigt.

» Dis­se børn er for­ment­lig me­re kon­kur­re­ren­de i klas­se­væ­rel­set, hvil­ket kan fø­re til bed­re ka­rak­te­rer. Det kan ta­ges med vi­de­re i vok­sen­li­vet, hvor det kan gav­ne dem i løn­for­hand­lin­ger, « skri­ver for­fat­ter­ne iføl­ge Inc. com. For­sker­nes re­sul­ta­ter er pu­bli­ce­ret i det vi­den­ska­be­li­ge tids­skrift APA PsycNet.

Fo­to Tizi­a­na Fa­bi fra Guc­ci- show

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.