Alt om kys­set

Der­for er det vig­tigt, at vi kys­ser hin­an­den

BT - - INDBLIK -

Mil­le Jun­ge

Kfra But­ler Uni­ver­si­ty vi­ser, at det før­ste kys ty­pisk hu­skes bed­re, end før­ste gang man har sam­le­je. Man ved ik­ke præ­cist hvor­for, men for­ske­ren She­ril Kirs­hen­baum, der har skre­vet bo­gen ’ The Sci­en­ce of Kis­sing’, me­ner, at en for­kla­ring kan væ­re, at kys­set er det før­ste seksu­el­le mø­de, et men­ne­ske op­le­ver og der­for hu­skes bed­re.

Der­for kys­ser vi

Iføl­ge Kirs­hen­baum kan det før­ste kys for kvin­der ha­ve be­tyd­ning for, om man­den de kys­ser på, op­fat­tes som en mu­lig part­ner el­ler ej, da kvin­der­ne via lug­tesan­sen vil af­gø­re, om de er et godt ge­ne­tisk match.

Kvin­der tæn­ker ty­pisk et skridt læn­ge­re end mæn­de­ne. For mænd kys­ser af an­dre grun­de – for dem er kys­set af­gø­ren­de for, hvil­ke for­vent­nin­ger de har til sam­le­jet.

Kys ska­ber in­ti­mi­tet og knyt­ter bånd mel­lem men­ne­sker. Det be­vi­ser en un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get af dat­ings­si­tet Vi­cto­ria Milan.

Her sag­de 80 pct. af de 4.500 ads­purg­te, at det er vig­tigt at kys­se. 90 pct. si­ger, at kys­set oft e er li­ge så for­før­en­de som sex.

Iføl­ge se­xo­log Jakob Ol­rik er der del­te me­nin­ger om op­rin­del­sen af kys­set.

» Nog­le me­ner, at kys­set op­stod for et par hund­re­de år til­ba­ge, jeg me­ner al­tid, at vi har kys­set. «

Et af de mest be­røm­te, kys i Dan­marks­hi­sto­ri­en blev ud­veks­let un­der Me­lo­di Grand Prix i 1956. Her kys­se­de Gu­stav Win­ck­ler og Bir­t­he Wil­ke, ved et uheld, i he­le 12 se­kun­der. På da­væ­ren­de tids­punkt hav­de man i Hol­lywood en re­gel, der lød på, at et fi lm­kys højst måt­te va­re i tre se­kun­der, så det lan­ge kys cho­ke­re­de eu­ro­pæ­rer­ne.

Si­den da har in­ten­si­te­ten i vo­res kys ud­vik­let sig. Før­hen var et kys pri­vat. Idag kys­ser vi hvor som helst og når som helst.

Jakob Ol­rik me­ner, at den tek­no­lo­gi ske ud­vik­ling har be­tyd­ning for vo­res be­hov for et godt kys.

» I dag kom­mu­ni­ke­rer vi me­get over te­le­fo­nen, der­for har vi et langt stør­re be­hov for fy­sisk kon­takt, når vi mø­des, end man hav­de i gam­le da­ge. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.