M

BT - - INTERVIEW - Kenan Se­e­berg

kse@ bt. dk Fo­to Si­mon Læs­søe an må gå all- in. El­lers læ­rer man al­drig sig selv at ken­de. For al­vor. «

Jakob Of­te­bro si­ger sæt­nin­gen uden over­drev i pe i med beg­ge fød­der’, som han si­ger.

Han gik og­så all- in, da han kom til Dan­mark i ok­to­ber 2007 – så se­ri­øst, at han i dag har fle­re ær­ke­dan­ske ho­ved­rol­ler på klin­gen­de rent dansk bag sig:

Han spil­le­de med i ad­ven­tu­re­fil­men ’ Skam­me­rens Dat­ter’. Han var Laust i Ole Bor­nedals epi­ske tv- se­rie ’ 1864’. Spil­le­de bo­ta­ni­ke­ren og be­fa­lings­man­den Wul­ff i ’ Guld­ky­sten’. Og nu har han ti­tel­rol­len som søhel­ten i Tor­denskjold i den ak­tu­el­le film ’ Tor­denskjold & Kold’. stem­men.

Han er kendt blandt kol­le­ger for ik­ke at spa­re sig selv. For at tur­de gå he­le vej­en – bå­de men­talt og fy­sisk.

Da han la­ve­de den Oscar- no­mi­ne­re­de film, ’ Kontiki’ spi­ste han hyt­teost og træ­ne­de den per­fek­te six­pa­ck, i en så­dan grad, at han ef­ter­føl­gen­de blev kå­ret som ’ Nor­ges mest se­xe­de Som én af de yng­ste no­gen­sin­de, mand’ af mo­de­bla­det ’ El­le’. Tit­len kom Jakob Of­te­bro i 2004 ind på ærg­rer ham, men det ven­der vi til­den nor­ske sku­e­spilsko­le – kun 18- år ba­ge til. gam­mel. Tre år se­ne­re stod han som

I den ak­tu­el­le film om Tor­den21- årig fær­di­g­ud­dan­net i Oslo. skjold spi­ste han sig fra 60 ki­lo op til Men i ste­det for at gå igang med at 95 for at pas­se til rol­len. Da han la­ve­e­tab­le­re sig i sit hjem­land tog Of­te­de ’ Guld­ky­sten’ tab­te den i for­vej­en bro en alt­af­gø­ren­de be­slut­ning, der slan­ke mand sig 18 ki­lo på en diæt si­den har ud­stuk­ket ret­nin­gen i hans liv.af frugt og mand­ler. Li­ge­som han in­si­ste­re­de på, at la­de sig over­pis­se af » Jeg var fær­dig på sku­e­spilsko­len, to sku­e­spil­le­re for at få en mis­han­dog hav­de brug for at mø­de mig selv lings­sce­ne til at vir­ke så barsk og re­apå en ny må­de, at fin­de ud af hvem li­stisk som mu­ligt. jeg var. Uden sik­ker­heds­net, « si­ger

Den kom­pro­mis­lø­se må­de at gå til Jakob Of­te­bro. li­vet på er ty­pisk for Jakob Of­te­bro – Der er ik­ke sner­ten af ma­cho i den bå­de på film og i vir­ke­lig­he­den. 30- åri­ge sku­e­spil­ler. Han har de bli­de

Hvis man vil no­get, må man ’ hop- ste grøn­bru­ne øj­ne. Han kun­ne væ­re

Flyt­nin­gen

ble­vet i Nor­ge, og ha­ve ud­stuk­ket en tryg kar­ri­e­re i fodsporene på sin far, Nils Ole Of­te­bro, en af Nor­ges stør­ste sku­e­spil­le­re. I ste­det tog han til Dan­mark. » Det op­lag­te vil­le ha­ve væ­ret, at jeg kom ind på det Kon­ge­li­ge Te­a­ter i Nor­ge, li­ge­som min far hav­de gjort. Så kun­ne jeg ha­ve væ­ret dér i 45 år, og så væ­re gå­et på pen­sion. Men jeg vil­le no­get an­det, « si­ger han, og hol­der en pau­se, for at væ­re sik­ker på, at han for­mu­le­rer sig så lidt te­a­tralsk som mu­ligt.

» Jeg hav­de brug for at se mig selv på en an­den må­de, end jeg var vant til. Og til at ud­for­dre mig selv. «

Så et par må­ne­der før sin 22- års fød­sels­dag stod Jakob Of­te­bro i Kø­ben­havn. Med alt bag sig. In­gen­ting i hæn­der­ne. Og frem­ti­den for­an sig. Helt ale­ne i dét, der skul­le bli­ve hans nye by og land.

Det ene­ste han hav­de var en ta­ske, og lov­ning om ét års op­hold på Sta­tens Te­a­ter­sko­le i Kø­ben­havn.

» Jeg hav­de en seng, min ta­ske og et væ­rel­se på Ama­ger. Jeg fik in­gen SU det før­ste hal­ve år, så jeg hav­de in­gen pen­ge. Men jeg køb­te en me­get bil­lig cy­kel og tog rundt i Kø­ben­havn. Det var en skøn fø­lel­se, at mø­de en mas­se men­ne­sker, der ik­ke hav­de no­gen for­vent­nin­ger til mig, det var som at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.