D

BT - - TEMA - Katja Maria Sa­lo­mon­sen

en dag et par søvn­d­ruk­ne øj­ne spot­ter den før­ste ryn­ke i spej­let, bli­ver vi for al­vor budt vel­kom­men i de voks­nes ræk­ker. Ti­dens ( nå­des­lø­se) sla­lom­kør­sel har mær­ket ba­byfjæ­set for be­stan­digt. For de fle­ste op­rin­der da­gen, når vi er et sted i 30er­ne.

» Det er dér, hvor man­ge op­le­ver de­res før­ste re­el­le ryn­ker. Ik­ke linjer som i 20er­ne, men ryn­ker af en vis dyb­de, hvor man kan for­nem­me, at hu­den om­kring ryn­ken hæ­ver lidt op, « si­ger kos­me­to­lo­gen Li­ne Fri­is, der er elsk­vær­dig nok til og­så at po­in­te­re, at det be­gyn­der at gå ’ stærkt ned ad bak­ke’ fra 35- års al­de­ren. Men selv­om 30er­ne må be­trag­tes som en milepæl for hu­den, har man ik­ke mo­den hud som 30- årig.

» Der er gå­et in­f­la­tion i da­me­bla­de­nes brug af be­gre­bet ’ mo­den hud’, som man­ge bru­ger til at be­skri­ve hu­den i 30er­ne. Men det er en ud­bredt mis­for­stå­el­se. Jeg be­trag­ter hu­den i 30er­ne som ung, « si­ger kos­me­to­lo­gen, der of­te op­le­ver, at helt un­ge kvin­der går i pa­nik og rul­ler det sto­re an­ti- age skyts frem, når de før­ste ryn­ker vi­ser sig. Vel at mær­ke uden næv­ne­vær­dig ef­fekt.

Und­gå over­be­hand­ling

» Over­be­hand­ler du din hud, bli­ver den im­mun over for de pro­duk­ter, du bru­ger. Der skal alt­så væ­re no­get til du bli­ver æl­dre, så vent med de skrap­pe be­hand­lin­ger til du kom­mer op i 50er­ne. «

I ste­det an­be­fa­ler Li­ne Fri­is at fo­ku­se­re på op­byg­ning og fore­byg­gel­se. Især A- vi­ta­mi­nets gavn­li­ge virk­ning for hu­den er no­get, kos­me­to­lo­gen har et godt øje til.

» Sørg for at få nok A- vi­ta­min i bå­de vi­ta­m­in­form og i hud­ple­je­pro­duk­ter. Vi­ta­mi­net sør­ger for, at hu­den for­bli­ver spændstig. Ba­by­ers hud har hø­je kon­cen­tra­tio­ner af A- vi­ta­min, men jo æl­dre vi bli­ver, de­sto min­dre har vi. Bl. a. for­di Dvi­ta­min ned­bry­der A- vi­ta­min. Når man ud­sæt­tes for so­len ( D- vi­ta­min) ned­bry­des A- vi­ta­min, og så be­gyn­der solska­der­ne – pig­mentska­der o. lign. – at vi­se sig. Man­ge hud­ple­je­pro­du­cen­ter på­står, at de­res pro­duk­ter kom­mer langt ned i hu­den, men de kan ik­ke kom­me de­r­ind – for hu­dens cel­le­mem­bran sør­ger for, at in­tet pas­se­rer. Det go­de mi­ks er der­for kostilskud med A- vi­ta­min ( f. eks ’ Wrink­les Away’ el­ler ’ 3 in 1 Beauty Boo­ster’ fra Vi­tavi­va) og ’ face ne­ed­ling’, som man og­så kal­der CIT – col­la­gen in­duction the­ra­py – der boo­ster hu­dens kol­la­gen­pro­duk­tion. Nå­le­ne på ’ face ne­ed­ling’- rul­len ( et rul­le- ag­gre­gat til an­sig­tet med ca. 0,2 mm nå­le, som prik­ker hul på hu­den, red.) pe­ne­tre­rer cel­le­mem­bra­nen, så man bag­ef­ter kan smø­re A- vi­ta­min på, og hu­den for­bed­res.

OBS: Da A- vi­ta­min er yderst kom­plekst at kon­ser­ve­re, an­be­fa­ler Li­ne Fri­is, at man ude­luk­ken­de bru­ger hud­ple­je­pro­duk­ter med A- vi­ta­min fra pro­du­cen­ter ( bl. a En­viron), som sør­ger for, at pro­duk­ter­ne hver­ken på­vir­kes af ilt, lys og an­dre yd­re for­hold, så do­ser­ne ved­bli­ver med at væ­re hø­je.

Er­næ­rings­te­ra­pe­u­tens tip:

» Det, du gør i 30er­ne, har stor be­tyd­ning for, hvor­dan du har det i 40er­ne. Det, du gør i 40er­ne, har stor be­tyd­ning for 50er­ne og så frem­de­les. Du læg­ger he­le ti­den grund­la­get for frem­ti­den. Li­vet kø­rer me­get stærkt i 30er­ne – med kar­ri­e­re, gravi­di­te­ter, børn og stress. Den stress, man op­le­ver i 30er­ne, træk­ker mi­ne­ra­ler­ne ud af knog­ler­ne, der­for er det vig­tigt at få mas­ser af mi­ne­ra­ler, mag­ne­si­um, zink og se­len. Se­len er et rig­tig godt an­tioxi­dant, som hol­der os un­ge, sun­de og stær­ke. Om­e­ga 3 fedt­sy­rer fra fe­de fisk, hør­frø, ham­pe­frø, grøn­ne grønt­sa­ger og chia- frø har og­så høj pri­o­ri­tet. I 30er­ne er det vig­tigt at ar­bej­de med for­dø­jel­sen og und­gå ’ qui­ck fix’- sti­mu­lan­ser som f. eks. kaf­fe og suk­ker, der dræ­ner krop­pen for mi­ne­ra­ler og vi­ta­mi­ner, da krop­pen be­trag­ter dem som gift­stof­fer. Det vi­ser sig bå­de på hu­den, i for­dø­jel­sen og hor­moner­ne. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.