Op­stram­mer

BT - - TEMA -

’ Sti­mulskin Plus’ luksuscre­me fra Darp­hin med bl. a pep­ti­der, C og E- vi­ta­min, mor­bær, hy­a­lu­ron­sy­re og sheas­mør til 1.599 kr. For­hand­ler: 33 32 33 22

I30er­ne meld­te den før­ste ryn­ke sin an­komst. I 40er­ne in­vi­te­rer den syv­ni af si­ne nær­me­ste ven­ner med til fe­sten... » I 40er­ne har man­ge kvin­der småbørn. De har travlt på job­bet og er su­per pres­se­de på søvn­kon­to­en. Star­ten af 40er­ne er det mest kri­ti­ske tids­punkt for hu­den over­ho­ve­det, « si­ger Li­ne Fri­is og næv­ner ryn­ker, slap­hed og pig­mentska­der, som nog­le af ud­for­drin­ger­ne.

» Hu­den bli­ver me­re slap og spæt­tet, og det er nu, pig­ment­for­an­drin­ger er mest ty­de­li­ge. Må­ske har man væ­ret igen­nem et par føds­ler og har få­et et par ’ hud­ska­der’ un­der­vejs. Hu­den bli­ver me­re slap, og an­tal­let af dy­be ryn­ker er sti­gen­de. Hu­den har gan­ske en­kelt mi­stet en del af sin ung­dom­me­lig­hed, « ly­der det uden om­s­vøb. Li­ne Fri­is an­be­fa­ler, at man går me­re ef­fek­tivt til værks med face­ne­ed­ling ( se for­kla­ring på for­ri­ge si­de, red.), og opju­ste­rer hyp­pig­he­den samt do­ser­ne af A- vi­ta­min. Pig­mentska­der og blod­kar­s­præng­nin­ger kan med for­del re­pa­re­res med la­ser. Des­u­den an­be­fa­ler kos­me­to­lo­gen, at fø­je hud­ple­je­pro­duk­ter med pep­ti­der til skøn­heds­ri­tu­a­let.

» Pep­ti­der er det ’ nye sort’ i for­hold til an­ti- ag­ing. De om­ta­les li­ge­frem som ’ den næ­ste form for A- vi­ta­min’. Pep­ti­der er ami­no­sy­rer, der ’ plum-

We­e­kend - 13.02.2016 per’ hu­den og pu­ster cel­ler­ne en smu­le op , « for­kla­rer hun.

Det er so­lens UVB- strå­ler, der gi­ver ryn­ker, mens UVA- strå­ler gi­ver grå­lig, læ­der­ag­tig hud. Men vi har brug for so­len for knog­ler­nes, im­mun­for­sva­ret og D- vi­ta­mi­ner­nes skyld,

» Vi skal ik­ke væ­re hyste­ri­ske og bru­ge an­sigt­solcre­me med høj fak­tor året rundt, men sør­ge for at ha­ve en sund hold­ning til so­len. Som ho­ved­re­gel skal man al­tid bru­ge solcre­me, når man sol­ba­der ( fak­tor 15- 20). «

Er­næ­rings­te­ra­pe­u­tens tip:

» Vækst­hor­moner hol­der hu­den sund, smi­dig og ela­stisk. Dan­nel­sen af vækst­hor­mon er be­tin­get af at du sover, mo­tio­ne­rer, spi­ser mas­ser af grønt­sa­ger og drik­ker ri­ge­ligt med vand. Ni­veau­et af vækst­hor­mon er for ned­ad­gå­en­de li­vet igen­n­nem – men da­ler især i fyr­re­ne. Da man­ge kvin­der i 40er­ne er stres­se­de, kan det væ­re en god idé at spi­se lidt min­dre, f. eks. ved at skip­pe af­tens­må­l­ti­det en el­ler to gan­ge om ugen. For pe­ri­o­disk fa­ste frem­mer pro­duk­tio­nen af vækst­hor­mon. Fa­sten gi­ver di­ne hor­moner mu­lig­hed for at kom­me i ba­lan­ce og gi­ver for­dø­jel­sen ro. Du kan evt. fa­ste fra 15: 00 til næ­ste mor­gen. Husk og­så at spi­se fi­ske­o­lie, der hol­der hu­den smi­dig og blød og som næ­rer dig in­de­fra. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.