I

BT - - TEMA -

50er­ne hø­ster du frug­ten af 30er­nes og 40er­nes ( hud) an­stren­gel­ser. » Når du er fyldt 50 år lig­ger de mest af­gø­ren­de pe­ri­o­der for din huds ud­se­en­de bag dig, Det er svært at la­ve sto­re re­pe­ra­tio­ner på hu­den i den al­der – med­min­dre du kom­mer un­der kni­ven, « si­ger Li­ne Fri­is. Hun mø­der sjæl­dent de kvin­der, der væl­ger at læg­ge sig un­der kni­ven, men op­le­ver of­te 50er­ne som et år­ti, hvor kvin­der har en høj grad af selvac­cept og gør en dyd ud af at for­kæ­le sig selv. » Jeg ken­der ik­ke man­ge kvin­der i 50er­ne, der ta­ler om de­res ryn­ker. De er be­gyndt at hvi­le i sig selv og vil ba­re ger­ne se sun­de og fri­ske ud. « Hud­ple­je­pro­gram­met er i høj grad en for­læn­gel­se af 40er­nes dit­to – med end­nu hø­je­re kon­cen­tra­tio­ner af Avi­ta­min, hyp­pi­ge­re ’ face ne­ed­ling’ ( ger­ne hver dag), fe­de oli­er, fug­ten­de hy­a­lu­ron­sy­re og genop­byg­gen­de pep­ti­der. » Man­ge be­gyn­der at få le­ver­plet­ter, hvil­ket ik­ke skal for­veks­les med pig­ment­for­an­drin­ger. Le­ver­plet­ter er ty­pisk mør­ke­re og min­dre, og for­de­ler sig over he­le krop­pen. Hvor pig­ment­plet­ter of­te kom­mer plud­se­ligt i for­bin­del­se med hor­monel­le for­an­drin­ger som gravi­di­tet, skyl­des le­ver­plet­ter, at hu­den er ble­vet eks­po­ne­ret f mela­nin­prod rer Li­ne Frii cre­mer el­ler svært at bli­ve

Den halvt dens til at få ma­ger – ty­pi træ­der frem ved at re­ge­ne

Li­ne Fri­is a der sæt­ter sk så hu­den får » Det er vig­ti sør­ge for, at hun. Mas­sér hud næ­ren­de olie med oli­er in sten. Er­næ­ring­s­te » Når man er for­del be­gyn ur­ter. Drik s na­tur­ligt for ( phytoø­strog kvin­der ge ge­ner – f. eks at hol­de blod mo­ner­ne er ri­ge­ligt med pres­se­de olie avo­ca­do) sa fisk og æg) og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.