Yo­ga

BT - - TEMA -

ta­ger sin crepe­de hud un­der kær­lig be­hand­ling og dag­ligt gi­ver an­sig­tet bin­de­vævs­mas­sa­ge med fe­de oli­er – hy­ben­ker­ne, avo­ca­do, ma­ca­da­mia nød­de­o­lie o. lign.

» Mas­sa­gen sti­mu­le­rer bin­de­væ­vet og gi­ver ef­ter­føl­gen­de en umid­del­bar ef­fekt og glød. Hu­den hæ­ver lidt op og bli­ver lidt me­re spændstig, men re­sul­ta­ter­ne er ik­ke ved­va­ren­de, « si­ger Li­ne Fri­is, der an­be­fa­ler, at man in­ve­ste­rer i fe­de an­sigtscre­mer og oli­er, når man run­der de 60 år.

» Ka­pil­læ­rer­ne er me­re po­r­ø­se, så der skal ik­ke me­get til, før man får blod­kar­s­præng­nin­ger, når man er fyldt 60. Nog­le gan­ge skal der ik­ke me­re til end et lil­le tryk el­ler let frost, før man får kar­s­præng­nin­ger, så fe­de cre­mer og oli­er er vig­ti­ge for hu­dens be­skyt­tel­se hver dag og især in­den man går ud i kul­den. «

Er­næ­rings­te­ra­pe­u­tens tip:

» I 60er­ne er det værd at sæt­te fo­kus på den men­tale sund­hed – for det kan væ­re svært at bli­ve æl­dre. I den for­bin­del­se vir­ker yo­ga sti­mu­le­ren­de – bå­de men­talt og fy­sisk. Man har det godt, bli­ver me­re smi­dig og glad for, hvor man er i li­vet. Når man snak­ker om yo­ga er an­sigtsy­o­ga, hvor man skæ­rer an­sig­ter, og­så fan­ta­stisk til at sæt­te gang i blodcir­ku­la­tio­ne­nen. « Sæt gang i blodcir­ku­la­tio­nen med yo­ga.

We­e­kend - 13.02.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.