H

BT - - TEMA -

ar du gemt lidt i de­po­ter­ne til dår­li­ge­re ti­der? Det får du glæ­de af i 60er­ne. » Fra 60- til 70- års al­de­ren svin­der fed­tet fra un­der­hu­den ind, så hu­den bli­ver tyn­de­re, me­re ud­hu­let og crepet. Der er en grund til, at vi sy­nes, at but­te­de kvin­der bli­ver smuk­ke­re med al­de­ren – for de svin­der ik­ke ind, « si­ger Li­ne Fri­is.

» Når man er i 30er­ne, vil man ha­ve mar­ke­re­de kind­ben, men når man nær­mer sig de 60, går det den an­den vej... «

Iføl­ge kos­me­to­lo­gen kan face ne­ed­ling med A- vi­ta­min og ren re­ti­nol æn­dre lidt, men mirak­ler­nes tid er desvær­re for­bi, når man har pas­se­ret de 60 år.

» Und­ta­gel­sen er, hvis man har en me­get dår­lig livs­stil – ry­ger, drik­ker, al­drig sover og fyl­der sig med junk. Ja, så sker der en for­an­dring, hvis man læg­ger sti­len om. Men el­lers er det ik­ke de mar­kan­te æn­drin­ger, man op­le­ver i 60er­ne. I den al­der har man groft sagt den hud, man har fortjent. Struk­tu­ren i hu­den har æn­dret sig så me­get, at der ik­ke er me­get an­det at gø­re end at sprøjte no­get ind el­ler skæ­re no­get fra, hvis man vil se sto­re for­an­drin­ger. «

Fny­ser man ad dra­sti­ske ind­greb, an­be­fa­ler Li­ne Fri­is, at man i ste­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.