Slan­ker ik­ke M

BT - - SLANK -

an­ge af mi­ne kli­en­ter ved godt, at de skal spi­se sundt og let for at ta­be sig. Men når jeg for­tæl­ler, at der og­så skal mas­ser af vand til for at op­nå et sundt vægt­tab, får jeg oft e sva­ret: ’ Ja­men vand ve­jer jo og­så’.

Da jeg selv som 16 årig var be­sat af styr­ke- og vægt- træ­ning, træ­ne­de jeg med sær­li­ge trø­jer med pla­stik på in­der­si­den. An­dre bandt sig selv ind i hus­hold­nings­fi lm – sær­ligt om­kring ma­ven. For­må­let var at ta­be væ­ske. Jo me­re man kun­ne sve­de, jo la­ve­re blev væg­ten, og mus­k­ler­ne kom til sy­ne.

Det var en us­und stra­te­gi og hel­dig­vis for mit ved­kom­men­de me­re end 30 år si­den. Men jeg op­le­ver sta­dig kli­en­ter væ­re over­be­vist om, at de sag­tens kan und­væ­re vand og væ­ske – og at det at sve­de i sig selv slan­ker

an kan ik­ke sve­de sig slank. Det er us­undt og kan få sto­re kon­se­kven­ser for hel­bre­det, da det kan re­sul­te­re i lavt stof­skift og en lav for­bræn­ding – det stik mod­sat­te af, hvad man var ude eft er.

Vig­tig væ­ske

Vand re­gu­le­rer stof­skift et og vir­ker som en me­ta­bo­lit – det stof der ska­bes, når f. eks. næ­rings­stoff er ( kul­hy­drat, pro­te­in og fedt) for­bræn­des – el­ler me­ta­bo­li­se­res. Des­u­den er vand med til at re­gu­le­re krop­pens tem­pe­ra­tur, der er af­gø­ren­de for at for­skel­li­ge ke­mi­ske re­ak­tio­ner . Hvis en kro­p­s­cel­le skal fun­ge­re op­ti­malt, skal krop­pen væ­re i stand til at hol­de sin tem­pe­ra­tur . En cel­le skal ha­ve den rig­ti­ge tem­pe­ra­tur, væ­ske­ind­hold og ilt for at kun­ne ha­ve et op­ti­malt stof­skift e. Det for­tæl­ler jeg kli­en­ter med lavt stof­skift e, der sær­ligt er et pro­blem for kvin­der.

Man kun­ne fri­stes til at tro, at jo hø­je­re tem­pe­ra­tu­ren er i en cel­le er, des hur­ti­ge­re ar­bej­der den. Det er ik­ke sandt, for de vig­ti­ge en­zy­mer som cel­ler­ne pro­du­ce­rer, øde­læg­ges ved hø­je tem­pe­ra­tu­rer. Vi har en kro­p­stem­pe­ra­tur på om­kring 37 gra­der – det er ide­elt for cel­ler­ne .

Væ­ske gør alt­så godt for cel­ler­ne, stof­skift et og for­bræn­din­gen. Men væ­ske re­gu­le­rer og­så vo­res pH- vær­di i blo­det og i krop­pens an­dre væ­sker. Husk... Det er sundt at sve­de un­der træ­ning – men du skal drik­ke vand for at op­ve­je det tab­te væ­ske. El­lers går det ud over din krop og dit stof­skift e.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.