’ Væg­ten står helt stil­le’

BT - - SLANK - Rik­ke Brøn­dum Lis Bar­ner Kudsk

Lis, Ka­ri­na og Rik­ke har nu væ­ret i gang hos de­res Fit- all co­a­ches i godt syv uger. De føl­ger for­skel­li­ge ku­re via Fit- all – men må­let er det sam­me – de skal ta­be mel­lem 15 og 20 ki­lo hver.

– 40 år Kur: 5: 2 hos Fit- all co­ach i Næst­ved. Vægt: Start 76 kg. Mål 61 kg. Nu 71,6 kg. Vægt­tab: 5,8 kg. » Ugen har væ­ret præ­get af mang­len­de træ­ning. Jeg sy­nes ik­ke, ti­den har væ­ret til det. Man­ge da­ge er jeg kom­mer for sent hjem – og det bli­ver for over­sku­e­ligt. Jeg bor på lan­det, hvor man ik­ke ba­re li­ge snup­per en gå­tur og jeg har ik­ke haft over­skud til at la­ve øvel­ser, før jeg giki seng. Det er ir­ri­te­ren­de og gi­ver dår­lig samvit­tig­hed. Mad­mæs­sigt er det gå­et fint. I næ­ste uge skal vi til Jyl­land, jeg hå­ber, at der bli­ver tid til en mas­se gå­tu­re. Jeg dun­ker ik­ke mig selv oven i ho­ve­d­et. Jeg må ba­re op på he­sten igen, når jeg er klar og har tid. « Ka­ri­na So­fi e Chri­sten­sen – 33 år Kur: Ny livs­stil hos Fit- all co­ach i Hjør­ring. Vægt: Start 83,3 kg. Mål 68,5 kg. Nu 80,1 kg. Vægt­tab: 3,2 kg. » Det har væ­ret svært at hol­de fo­kus, da det har væ­ret en travl uge. Jeg fik ik­ke skre­vet ned, hvad jeg spi­ste i lø­bet af da­ge­ne. Og da jeg nå­e­de til we­e­ken­den, faldt jeg i med beg­ge ben. Kon­se­kven­sen er ty­de­lig – jeg har ta­get 700 gram på. Det er sim­pelt­hen så vig­tigt, at jeg får skre­vet ned, hvad jeg spi­ser – det er af­gø­ren­de for, at jeg kan hol­de min nye livs­stil. Mo­tio­nen glip­pe­de og­så – en en­kelt lø­be­tur blev det til. Ik­ke nok – men bed­re end in­gen­ting. «

– 52 år Kur: Ny livs­stil hos Fit- all co­ach i Vi­borg Vægt: Start 96,1 kg. Mål 76 kg. Nu 89 kg. Vægt­tab: 7,1 kg » Jeg har ik­ke haft så me­get over­skud og ener­gi i den­ne uge. Jeg har ar­bej­det seks da­ge og er kom­met sent hjem. Har dog træ­net tre mor­ge­ner, men kun få­et gå­et to gan­ge. I dag blev det til 7,5 km. Jeg har kun tabt 200 g. Det var jeg me­get trist over, men Jet­te kun­ne trø­ste mig med, at det er helt nor­malt, at vægt­ta­bet går lidt i stå, når man har tabt seks - syv kg. Det kan væ­re væ­ske­ba­lan­cen, der er skyld i det. Jeg hå­ber, næ­ste uge bli­ver bed­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.