Kar­sten Kjems

BT - - KENDER DU DET? -

• 43 år. • Var sam­men med sin eks­ko­ne i 16 år. Sam­men har de bør­ne­ne Ro­ber­ta, 5, Bu­ster 10 og Hu­go på 16 år. • Ar­bej­der som chief con­tent stra­te­gist og part­ner i virk­som­he­den Chim­ney, der be­skæf­ti­ger sig med kom­mu­ni­ka­tion, mu­sik- og vi­de­opro­duk­tion. • Har spil­let trom­mer si­den han var barn. Har med­vir­ket på fle­re pla­de­ind­spil­nin­ger og spil­let i bå­de ind- og ud­land. • Skri­ver en bog med go­de råd til mænd, der er ble­vet skilt, el­ler som ger­ne vil und­gå at bli­ve det. • Den 17. marts hol­der han fored­rag på ’ Voxe­vær­ket’ i Taa­strup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.