GU­I­DE

Und­gå det skjul­te suk­ker

BT - - STYRK DIT LIV - Tjek de­kla­ra­tio­nen Man­ge nav­ne Light = me­re suk­ker Pas på mor­gen­ma­den Gå ef­ter råva­ren Drop ju­i­ce Drop dres­sin­ger Vælg nøg­le­hul­let

• Et højt ind­hold af kul­hy­drat, kan væ­re tegn på me­get suk­ker. Vælg va­rer, som har fær­re­st suk­ke­rar­ter. Står suk­ker langt op­pe på li­sten over in­gre­di­en­ser, kan du kon­klu­de­re, at suk­ker er en ho­ve­d­in­gre­di­ens. • Suk­ke­rar­ter en­der som re­gel på - ose, som i gluko­se, fruk­to­se ( frugtsuk­ker) og lak­to­se ( mæl­kesuk­ker). Men og­så byg­malt kan dæk­ke over til­sat suk­ker, li­ge­som f. eks. ma­js­sirup. Nog­le for­ske­re ad­va­rer om, at den­ne ty­pe suk­ker er sær­lig pro­ble­ma­tisk, da den i dy­re­for­søg har vist sig me­re ska­de­lig end an­dre for­mer for suk­ker. • I 90er­ne op­stod en light- in­du­stri, hvor fedtind­hol­det blev sæn­ket i pro­duk­ter. Til gen­gæld skru­e­de pro­du­cen­ter­ne of­te op for suk­ker og nog­le gan­ge og­så salt, for at for­stær­ke sma­gen. Light- pro­duk­ter kan alt­så ha­ve sam­me ind­hold af kal­o­ri­er som al­min­de­li­ge pro­duk­ter – her kom­mer kal­o­ri­er­ne ba­re fra suk­ker i ste­det for fedt. • Man­ge mor­gen­madspro­duk­ter, og­så de der mar­keds­fø­rer sig som sun­de, in­de­hol­der sto­re mæng­der suk­ker. Ik­ke mindst mys­li, som kan væ­re ri­stet i suk­ker el­ler hon­ning, til­sat cho­ko­la­de og in­de­hol­de sto­re mæng­der tør­ret frugt med et højt suk­ke­rind­hold. Frugty­og­hurt kan in­de­hol­de over 10 gram suk­ker pr. 100 gram – det sva­rer til 50 suk­ker­k­nal­de. Vælg yog­hurt na­tu­rel el­ler ma­ger mælk med grove hav­re­gryn og frisk frugt. Brød kan væ­re til- sat suk­ker for at sma­ge af me­re. Det gæl­der og­så grov­bol­ler. Vælg brød uden til­sat suk­ker. • Der kan væ­re langt fra den na­tur­li­ge fø­de­va­re til det pro­dukt, du kø­ber. Jo læn­ge­re, de­sto stør­re er sand­syn­lig­he­den for, at der er til­sat bl. a. suk­ker. Vælg va­rer, som er så tæt på det op­rin­de­li­ge pro­dukt som mu­ligt. Der fin­des sun­de fast­food- al­ter­na­ti­ver, f. eks. fær­dig­la­ve­de må­l­tids­sa­la­ter – men hold øje med dres­sin­gen, som kan væ­re en suk­ker­bom­be. • Der er in­gen god grund til at drik­ke ju­i­ce fra kar­ton hver dag. Suk­ke­rind­hol­det er det sam­me som i en so­da­vand, og ef­fek­ten på blod­suk­ke­ret den sam­me. Vo­res krop kom­mer i den grad på over­ar­bej­de, når den skal be­hand­le så me­get suk­ker på én gang. Det sam­me gæl­der smoo­t­hies. Drik hel­le­re vand, og spis frugt i ste­det. Så får du sam­ti­dig fi­bre, der mæt­ter og mod­vir­ker bl. a. tarm­kræft. Spis to styk­ker frugt om da­gen. • Fær­dig­la­ve­de sau­cer, dres­sin­ger og ket­chup er of­te til­sat sto­re mæng­der suk­ker. Næ­sten en fjer­de­del af en He­inz- ket­chup er f. eks. suk­ker. Sen­nep og re­mou­la­de kan og­så in­de­hol­de me­get suk­ker. • Nøg­le­huls­mær­ket er en gen­vej, hvis du ik­ke or­ker at læ­se va­re­de­kla­ra­tio­ner. Mær­ket sik­rer en be­græns­ning af salt, fedt og suk­ker og vi­ser en gen­vej til sun­de­re al­ter­na­ti­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.