Sta­dig et ter­r­or­mål

BT - - NYHEDER -

Navn: Lars Vil­ks Født: 20. ju­ni 1946 ( 69 år) i Hels­ing­borg Er­hverv: Kunst­ner og kunst­pro­fes­sor Mest kend­te kunst­værk: Muham­med- teg­nin­gen fra 2007

TER­ROR an­gi­ve­ligt blev for­søgt myr­det, da han delt­og i et ytrings­fri­heds- ar­ran­ge­ment i Kr­udt­tøn­den på Øster­bro i Kø­ben­havn.

Klok­ken var 15.33, da den 22- åri­ge ter­r­o­rist Omar El- Hus­se­in åb­ne­de ild og med et M95- ge­vær aff yre­de 28 skud mod kul­tur­hu­set og den 55- åri­ge Finn Nør­gaard, der blev dræbt, in­den ter­r­o­ri­sten fl yg­te­de fra ste­det.

Ni ti­mer se­ne­re skød og dræb­te Omar El- Hus­se­in den jø­di­ske vagt, 37- åri­ge Dan Uzan, ved sy­na­go­gen i det in­dre Kø­ben­havn, in­den han i de tid­li­ge mor­gen­ti­mer selv sank sam­men i sit eget blod på et for­tov i Nord­vest- kvar­te­ret, dræbt af po­li­tiets kug­ler.

Lars Vil­ks er, for­kla­rer han, sta­dig på­vir­ket af sid­ste års ‘ fryg­te­ligt tra- gi­ske’ ter­r­or­an­greb i Kø­ben­havn. Han har, si­den Muham­med- teg­nin­gen blev off ent­lig­gjort, væ­ret un­der po­li­ti­be­skyt­tel­se, og eft er fl ere at­ten­tat­for­søg har han og­så væ­ret gå­et un­der jor­den.

Un­der mas­siv be­skyt­tel­se af tungt be­væb­ne­de be­tjen­te uden­for og med livvag­ter, der fulg­te al­le hans skridt, delt­og Lars Vil­ks i går i en kon­fe­ren­ce om kunst og yt­rings­fri­hed på Chri­sti­ans­borg. Be­skyt­tel­sen har væ­ret nød­ven­dig si­den ‘ Muham­med- hund­en blev mit va­re­mær­ke’, for­kla­rer han:

» Jeg bli­ver let­te­re gen­kendt, jeg har he­le ti­den op­mærk­som­he­den. Det kan væ­re mor­somt i be­gyn­del­sen, men det er svært at væ­re pri­vat. Jeg må he­le ti­den tæn­ke over, hvor læn­ge jeg er et sted, om det er bedst at gø­re så­dan el­ler så­dan. Jeg le­ver ik­ke et nor­malt liv. Det kan jeg ik­ke, « si­ger Lars Vil­ks.

» Jeg fø­ler mig tryg, og jeg har in­gen pa­ra­noia. Men det er en be­last­ning, for jeg er ble­vet et pro­blem, og det skyg­ger for det, jeg kom­mer for at ta­le om. Og det er og­så et pro­blem for Dan­mark, for hver gang jeg kom­mer, skal det sto­re ma­ski­ne­ri hid­kal­des, « si­ger Lars Vil­ks.

Men hans egen frygt for, at ter­r­o­ri­ster en dag vil lyk­kes med at dræ­be ham, må ik­ke stå i vej­en for hans fort­sat­te kamp for yt­rings­fri­he­den, ly­der det fra sven­ske­ren.

» Det er dét, ter­r­o­ri­ster­ne er ude eft er. Man skal for­sva­re de ting, man tror på. Det hand­ler om at tro på de­mo­kra­ti­et, « si­ger Lars Vil­ks.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.