BAR­NE­BRUD H

BT - - NYHEDER -

BAR­NE­BRUD Jan­sen sat sig ind i den sor­te Vol­vo. En ti­me se­ne­re stod hun i Kø­ben­havn og blev reg­net for San­ti­nos ko­ne. En uge se­ne­re var hun gravid. Hun var nu en del af fa­mi­li­en Le­vako­vic - Dan­marks mest kri­mi­nel­le si­gø­j­n­er­klan. Br­u­der­ov er ud­bredt I Dan­mark kan per­so­ner un­der 18 ik­ke bli­ve gift uden for­æl­dre­nes samtyk­ke. Men ro­ma- kul­tu­ren har si­ne eg­ne love og tra­di­tio­ner. Iføl­ge dem, kan man bli­ve gift på to må­der: Ved et tra­di­tio­nelt bryl­lup med lan­ge gæ­ste­li­ster og end­nu læn­ge­re bru­deslør. El­ler ved så­kaldt » br­u­der­ov « , hvor man­den gør krav på en kvin­de og stik­ker af med hen­de. Det for­kla­rer den nor­ske ad­vo­kat Ran­di Spy­de­vold, der har haft ad­skil­li­ge kli­en­ter fra skan­di­na­vi­ske ro­ma­fa­mi­li­er. Hun er og­så Clau­dia Jan­sens ad­vo­kat.

» Bar­ne­bru­de er me­get ud­bredt i ro­ma- mil­jø­et, og myn­dig­he­der­ne gør ik­ke me­get ved det. Nog­le gan­ge fo­re­går bru­der­o­vet med for­æl­dre­nes ac­cept, an­dre gan­ge uden de­res ac- cept. I Clau­dia Jan­sens til­fæl­de ske­te det uden for­æl­dre­nes ac­cept, « si­ger Ran­di Spy­de­vold.

Clau­dia Jan­sen kom­mer fra en norsk ro­ma- fa­mi­lie. Iføl­ge Ran­di Spy­de­vold hol­der de sig nor­malt uden for de ting, der fo­re­går i ro­ma­mil­jø­et, men de ken­der ud­mær­ket til fa­mi­li­en Le­vako­vic. Da Clau­dia Jan­sen for­svandt fra det sven­ske bryl­lup, meld­te hen­des fa­mi­lie sa­gen til po­li­ti­et. Norsk po­li­ti over­drog sa­gen til svensk po­li­ti, og ef­ter en uge rin­ge­de svensk po­li­ti til Clau­dia Jan­sen.

» De spurg­te, om jeg vil­le hjem, og da jeg sva­re­de nej, fo­re­tog de sig ik­ke me­re, « for­tæl­ler Clau­dia Jan­sen, hvis fa­mi­lie blev sta­dig me­re be­kym­ret:

» Min fa­mi­lie vil­le ik­ke ha­ve, at jeg var sam­men med ham. For de vid­ste godt, hvem San­ti­no Le­vako­vic er, og hvem Gi­mi Le­vako­vic er. Men det vid­ste jeg ik­ke, « for­tæl­ler Clau­dia Jan­sen. Fo­rel­skel­sen blev et ma­re­ridt Den fa­mi­lie, Clau­dia Jan­sen nu til­hør­te, var alt an­det end en nor­mal fa­mi­lie. Fa­mi­li­en Le­vako­vic kom til Dan­mark i 1970’ er­ne, og fa­mi­li­ens man­ge med­lem­mer teg­ner sig for så man­ge kri­mi­nel­le for­hold, at de reg­nes for en af Dan­marks mest kri­mi­nel­le fa­mi­li­er. San­ti­no Le­vako­vic er søn af 46- åri­ge Gi­mi Le­vako­vic, fa­mi­li­ens over­ho­ved og kendt i he­le lan­det som » si­gø­j­ner­bos­sen « , ef­ter han var med i et pro­gram på TV2. Gi­mi Le­vako­vic har 26 dom­me bag sig, blandt an­det en dom for at for­sø­ge at kø­re sin egen eks- ko­ne ned med en bil. 21- åri­ge San­ti­no Le­vako­vic er opkaldt ef­ter den æld­ste søn i God­fat­her- fil­me­ne og føl­ger ef­ter alt at døm­me i sin fars fod­spor. I hvert fald har han trods sin un­ge al­der al­le­re­de en ræk­ke dom­me, se­ne­st er han idømt et år og tre må­ne­ders fængsel for en stri­be tri­ck­ty­ve­ri­er mod æl­dre.

Clau­dia Jan­sen blev stormen­de fo­rel­sket i San­ti­no Le­vako­vic. Ef­ter en uge i Kø­ben­havn blev hun gravid, og ni må­ne­der se­ne­re fød­te hun dat­te­ren Ha­va­j­ka. Men på det tids­punkt var fo­rel­skel­sen for­vand­let til et ma­re­ridt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.