OS LE­VAKO­VIC

BT - - NYHEDER -

Al­le­re­de eft er to må­ne­der be­gynd­te for­hol­det at gå skævt. Clau­dia Jan­sens fa­mi­lie for­søg­te at over­ta­le hen­de til at kom­me hjem til Nor­ge, og der­for in­si­ste­re­de San­ti­no Le­vako­vic på at over­hø­re al­le sam­ta­ler, hun før­te med sin fa­mi­lie. Clau­dia Jan­sen for­sik­re­de ham om, at hun hav­de i sin­de at bli­ve i for­hol­det, men det tro­e­de han ik­ke på, og iføl­ge Clau­dia Jan­sen be­gynd­te han at bli­ve vol­de­lig over for hen­de.

To må­ne­der eft er dat­te­ren Ha­va­j­ka var ble­vet født på Her­lev Ho­spi­tal hav­de par­ret et skæn­de­ri, der var så vold­somt, at Clau­dia Jan­sen rin­ge­de til sin fa­mi­lie i Nor­ge og bad om hjælp til at kom­me hjem.

Fly­bil­let­ter blev ind­købt, og po­li­ti­et i Dan­mark blev kon­tak­tet. En uge eft er blev hun hen­tet af po­li­ti­et og kørt til sta­tion Bel­la­høj, men ef­ter en sam­ta­le med fa­mi­li­ens da­væ­ren­de ad­vo­kat Bjørn Elmquist med­del­te po­li­ti­et, at hun ik­ke kun­ne ta­ge sin to må­ne­der gam­le dat­ter med sig til Nor­ge. År­sa­gen var, at par­ret hav­de fæl­les for­æl­dre­myn- dig­hed, og der­for vil­le det bli­ve be­trag­tet som kid­nap­ning.

» Jeg kun­ne ik­ke eft er­la­de min dat­ter, så jeg valg­te at ta­ge til­ba­ge til San­ti­no, « for­tæl­ler Clau­dia Jan­sen. Hus­sla­ve hos si­gø­j­ner­bos­sen I lidt over et år bo­e­de par­ret hos for­skel­li­ge med­lem­mer af Le­vako­vi­ck­la­nen. Da Gi­mi Le­vako­vic kom ud af fængs­let, fl yt­te­de par­ret ind hos ham i et hus på Ama­ger. Hos Gi­mi Le­vako­vic var Clau­dia Jan­sens rol­le klar.

» Jeg blev be­hand­let som en sla­ve. Jeg skul­le va­ske tøj, stry­ge tøj, la­ve mad, gø­re rent og pas­se på bør­ne­ne. Det var mit ar­bej­de, « for­tæl­ler Clau­dia Jan­sen.

På et tids­punkt stak par­ret af, for­di de blev træt­te af si­gø­j­ner­bos­sens evin­de­li­ge rå­ben og skri­gen. I den pe­ri­o­de var San­ti­no Le­vako­vic som for­vand­let. Han be­hand­le­de hen­de godt og køb­te ting til de­res barn.

Men da par­ret igen fl yt­te­de hjem til si­gø­j­ner­bos­sen, gik det galt igen. Det he­le kul­mi­ne­re­de i fe­bru­ar 2014 med et skæn­de­ri, der var så vold­somt, at po­li­ti­et kom og kør­te Clau­dia Jan­sen til et kri­se­cen­ter i den an­den en­de af Dan­mark.

Af en kri­se­cen­ter- rap­port frem­går det, at Clau­dia Jan­sen ved an­kom­sten til kri­se­cen­te­ret var ble­vet “slå­et vold­somt i an­sig­tet”, og at hun hav­de “ty­de­li­ge blå mær­ker, en knæk­ket fortand samt ind­ven­di­ge ska­der på un­der­mun­den.” På det tids­punkt var Clau­dia Jan­sen gravid med par­rets an­det barn.

Clau­dia Jan­sen har ef­ter­føl­gen­de meldt San­ti­no Le­vako­vic for vold, og han er nu sig­tet i sa­gen. Kø­ben­havns Po­li­ti op­ly­ser, at sa­gen er fær­di­g­eft er­for­sket og af­ven­ter juri­disk vur­de­ring. Flø­jet til Nor­ge uden pas Af ud­ta­lel­ser fra kri­se­cen­tre frem­går det, at San­ti­no Le­vako­vic fl ere gan­ge op­søg­te hen­de på for­skel­li­ge kri­se­cen­tre, og at han har tru­et med at slå hen­de ihjel. Al­li­ge­vel for­lod hun kri­se­cen­te­ret og tog til­ba­ge til ham.

» Jeg vil­le ik­ke til­ba­ge, men jeg gjor­de det af hen­syn til mi­ne børn, og for­di han lo­ve­de at æn­dre sig, « for­tæl­ler Clau­dia Jan­sen, der på det tids­punkt var gravid med par­rets an­det barn.

Eft er to må­ne­der be­gynd­te tin­ge­ne igen at gå skævt. Der­for tog Clau­dia Jan­sen di­rek­te op på Tår­n­by Kom­mu­nes fa­mi­lie­af­de­ling og sag­de, at hun ger­ne vil­le hjem. Tår­n­by Kom­mu­ne vur­de­re­de, at Clau­dia Jan­sen var så tru­et, at kom­mu­nen køb­te en fl ybil­let til hen­de og Ha­va­j­ka med af­gang sam­me dag. Po­li­ti­et fulg­te dem i april 2014 he­le vej­en fra rå­d­hu­set og ind i fl yka­bi­nen og lod dem fl yve til Nor­ge til trods for, at de hver­ken hav­de pas el­ler iden­ti­tetspa­pi­rer.

I dag bor Clau­dia Jan­sen og hen­des to børn på en hem­me­lig adres­se i Nor­ge. Hun er di­ag­no­sti­ce­ret med po­st­trau­ma­tisk stress og mod­ta­ger be­hand­ling hos en psy­ko­log. Eft er sin fl ugt til Nor­ge fød­te hun en søn.

» Jeg øn­sker ba­re at ska­be en sik­ker til­væ­rel­se for mig selv og mi­ne børn. Jeg vil ger­ne ha­ve en ud­dan­nel­se som fri­sør el­ler må­ske ar­bej­de i luft - hav­nen, « si­ger Clau­dia Jan­sen, der i dag er 19 år.

San­ti­no Le­vako­vic har an­lagt sag mod Clau­dia Jan­sen for kid­nap­ning af de­res dat­ter, men den sag er ble­vet af­vist. I ste­det kø­rer der nu en samvær­s­sag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.