Trak­tor- ban­den

BT - - NYHE­DER -

• April 2009:

• Fe­bru­ar 2010:

• Fe­bru­ar 2010:

PO­RTRÆT De blev lagt på is af den for­ri­ge re­ge­ring. De har væ­ret an­kla­get for åben­lyst at bry­de loven. De har kørt i trak­tor- kon­voj i det in­dre Kø­ben­havn. Og de er ble­vet klan­dret for at fø­re ‘ skræm­me­kampag­ne’ og ha­ve ‘ pro­ble­mer med sand­he­den’ af Ven­stres tid­li­ge­re mil­jø­mi­ni­ster Ka­ren El­le­mann- Jen­sen. I dag er den ud­skæld­te land­brugs­lo­b­by Bæ­re­dyg­tigt Land­brug en magt­fak­tor i dansk po­li­tik.

Som be­skre­vet i den­ne uge i BT, var det den kon­tro­ver­si­el­le land­brugs­lo­b­by, der var pen­ne­fø­rer på sto­re de­le af en plan fra Mil­jø- og Fø­de­va­re­mi­ni­ste­ri­et, der skal sik­re, at de dan­ske vand­løb frem­over skal af­van­de land­mæn­de­nes for­sum­pe­de mar­ker.

Kon­kret øn­sker Bæ­re­dyg­tigt Land­brug, at de dan­ske vand­løb ren­ses, så plan­te­vækst ik­ke for­hin­drer van­det i at lø­be frit. Omvendt ad­va­rer eks­per­ter om, at det kan bli­ve en ka­ta­stro­fe for 30 års ind­sats for at få me­re na­tur og fi sk til­ba­ge i de dan­ske vand­løb.

• Marts 2011:

SØN­DAG 14. FE­BRU­AR 2016

På or­ga­ni­sa­tio­nens hjem­mesi­de skju­ler man ik­ke den mar­kan­te ind­fl ydel­se, som land­mæn­de­ne har få­et un­der Ven­stres mil­jø­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen:

‘ Nu får land­mæn­de­ne me­re gød­ning’, ‘ nu får vi ren­set vo­res vand­løb, så van­det kan lø­be og ik­ke for­sum­per mar­ker og druk­ner af­grø­der,’ ‘ nu af­skaff es randzo­ner­ne’. Op­rør mod Fogh For­mand for Bæ­re­dyg­tigt Land­brug, 62- åri­ge Flem­m­ing Fug­le­de, ejer og dri­ver land­bru­get Borup­gaard ved Løk­ken og ejer des­u­den et land­brug i Frank­rig.

• Sep­tem­ber 2012:

Or­ga­ni­sa­tio­nen Bæ­re­dyg­tigt Land­brug op­ly­ser, at den re­præ­sen­te­rer 4.000 land­mænd el­ler fø­de­va­re­pro­du­cen­ter, der rstår for over halv­de­len af den dan­ske land­brugs­pro­duk­tion. Lob­by- virk­som­he­den har en klar hold­ning om, at det ik­ke er land­mæn­de­nes pen­ge­pung, der skal be­ta­le for et re­ne­re mil­jø. De kæm­per in­dædt mod mil­jø­af­gift er, randzo­ner og be­græns­nin­ger i bøn­der­nes mu­lig­he­der for at sprøjte gift på mar­ker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.