Trom­ler frem

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 14. FE­BRU­AR 2016

Han har iføl­ge eget ud­sagn få­et er­hvervs- og vækst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sens ( V) di­rek­te mail, så han slip­per for at skul­le igen­nem em­beds­vær­ket.

Han kal­der Eva Kjer Han­sen for en ‘ su­per- mi­ni­ster’, den bed­ste mi­ni­ster der må­ske no­gen­sin­de har væ­ret, og han si­ger til BT, at sa­m­ar­bej­det med mi­ni­ste­ren har ført til, at 30 års ‘ mør­ke­lyg­te’ for dan­ske land­brug om­si­der er væk.

Men hvem er den kon­tro­ver­si­el­le land­brugs­lo­b­by med de usæd­van­lig tæt­te bånd til re­ge­ring­s­top­pen?

Vi skal skrue ti­den til­ba­ge til den tid­li­ge­re VK- re­ge­ring med An-

• Sep­tem­ber 2012: ders Fogh Ras­mus­sen ( V) i spid­sen.

Det var ham, den nu tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster og Nato- chef, som iføl­ge Flem­m­ing Fug­le­de ka­ste­de grus i det hi­sto­risk tæt­te sam­ar­bej­de mel­lem land­bru­get og Ven­stre.

» Den re­ge­ring la­ve­de så man­ge til­tag mod land­bru­get, at der var ved at væ­re op­rør. «

VK- re­ge­rin­gens ud­spil Grøn Vækst, en hel­heds­plan for na­tur, mil­jø og land­brug i 2009, blev den be­røm­te drå­be. Flem­m­ing Fug­le­de for­tæl­ler, at Land­brug & Fø­de­va­rer un­der­skrev ud­spil­let og kald­te det et kvan­tespring for dansk land­brug. En util­freds ker­ne an­så det blot for bit­re re­strik­tio­ner for land­bru­get.

» Det var jo vej­en til fl ere randzo­ner, min­dre gød­ning og fl ere nyt­te­lø­se re­strik­tio­ner, « si­ger Flem­m­ing Fug­le­de. Ubru­ge­li­ge kol­le­ger For at slå op­rø­ret ned ud­nævn­te Lars Løk­ke Ras­mus­sen i 2010 Hen­rik Hø­egh som fø­de­va­re­mi­ni­ster. Han hav­de tid­li­ge­re væ­ret vi­ce­for­mand i Land­brug & Fø­de­va­rer ( tid­li­ge­re Dansk Land­brug).

» Det var et smart tak­tisk træk, men vi, der var util­fred­se, blev blot neg­li­ge­ret, « si­ger Flem­m­ing Fug­le­de.

Ki­men var lagt til et op­rør. In­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nen Land­brug & Fø­de­va­rer tæl­ler me­re end 30.000 land­mænd og 300 virk­som­he­der, men tro­en på, at or­ga­ni­sa­tio­nen kun­ne æn­dre den po­li­ti­ske dags­or­den og ven­de land­bru­gets øko­no­mi­ske ned­t­ur, var væk hos land­mænd som Flem­m­ing Fug­le­de. Land­brug & Fø­de­va­rer var og er di­rek­te ‘ ubrug­li­ge’, som han bram­frit ud­tryk­ker det i dag:

» Når jeg spør­ger dem, hvor­for de si­ger, det går godt for dansk land­brug, så sva­rer de, at el­lers gi­der ban­ker­ne ik­ke lå­ne os pen­ge. Vi si­ger, vi har ik­ke brug for at lå­ne fl ere pen­ge, men at tje­ne pen­ge, så vi kan ser­vi­ce­re den gæld, vi har. «

I 2010 stift ede 100 land­mænd, heri­blandt Flem­m­ing Fug­le­de, de­res egen or­ga­ni­sa­tion. I dag er de 4.000 og går un­der nav­net Bæ­re­dyg­tigt Land­brug. ‘ Stær­ke’ og ‘ mar­kan­te’ land­mænd, som Flem­m­ing Fug­le­de for­kla­rer. Brød be­vidst loven Da pro­test­grup­pens åben­ly­se ind­fl ydel­se i den­ne uge ram­te over­skrif-

• Ok­to­ber 2013: ter­ne i lan­dets me­di­er, var to­nen hård. Den tid­li­ge­re ra­di­ka­le mil­jø­mi­ni­ster Ida Auken ( R) skrev på Fa­ce­book, at Bæ­re­dyg­tigt Land­brug var en ‘ ek­stre­mi­stisk for­e­ning, der op­fi nder si­ne eg­ne fak­ta.’ En an­den tid­li­ge­re mil­jø­mi­ni­ster, so­ci­al­de­mo­kra­ten Dan Jør­gen­sen, kald­te dem ’ ra­bi­a­te’ og på­pe­ge­de, at or­det “bæ­re­dyg­tigt” i den­ne sam­men­hæng er mis­vi­sen­de. An­dre igen om­ta­ler dem kon­se­kvent som “de sor­te land­mænd”. Selv si­ger Flem­m­ing Fug­le­de: » Vi har haft for­fær­de­li­ge fø­de­va­re­mi­ni­stre som Met­te Gjer­skov og Dan Jør­gen­sen, som var di­rek­te land­brugs- fj end­ske, og en mil­jø­mi­ni­ster som Ida Auken, der kun ser en sym­pa­tisk land­mand, der lig­ner Bonderøven i DR. De ser slet ik­ke land­bru­get som et høj­tek­no­lo­gisk er­hverv, som det rent fak­tisk er.

Nu har vi få­et en re­ge­ring, der an­er­ken­der, at det, man har gjort i fl ere år­ti­er, har væ­ret di­rek­te øde­læg­gen­de for er­hver­vet. Sid­ste gang sam­ar­bej­de­de VK- re­ge­rin­gen med Land­brug & Fø­de­va­rer, og så er det klart, at de godt kan se, at de ik­ke ret­ter op på de man­ge ska­der, de la­ve­de den­gang, ved at sam­ar­bej­de med de sam­me umu­li­us­ser igen. «

For­hol­det til Thor­ning- re­ge­rin­gen ram­te fryse­punk­tet, da randzo­ne­loven, der kræ­ver, at der skal væ­re en 10 me­ter bred zo­ne om­kring al­le åb­ne vand­løb og sø­er, hvor der ik­ke må dyr­kes, sprøjtes el­ler gø­des, i sep­tem­ber 2012 trå­d­te i kraft . Flem­m­ing Fug­le­de men­te, at det var et di­rek­te an­greb på grund­loven. Han fort­sat­te med at plø­je, som han ple­je­de, el­ler som han si­ger til BT: ’ Met­te Gjer­skov kald­te selv det før­ste år med randzo­ner et fj um­re- år, hvor man skul­le bru­ge sin sun­de for­nuft . Det var det, jeg gjor­de, for

zo­ner­ne har al­li­ge­vel

• April 2015:

• Maj 2015: ik­ke no­gen ning’.

Da­væ­ren­de fø­de­va­re­mi­ni­ster Met­te Gjer­skov ( S) kald­te Flem­m­ing Fug­le­des de­mon­stra­tion for ‘ wild west- me­to­der’, som skul­le straff es. Og Ida Auken blev så vred, at hun eks­klu­de­re­de for­e­nin­gen fra et stort an­lagt vandt­op­mø­de.

Bæ­re­dyg­tigt Land­brug har si­den dyr­ket en kon­fron­ta­to­risk stil. De har fl ere gan­ge lagt sa­ger an mod sta­ten og uden tø­ven for­ka­stet det, som for­ske­re og em­beds­mænd kal­der fak­ta.

» Vi har jo be­vist, vi har ret. Vi be­vi­ste i rets­sa­len i Holste­bro, at randzo­ner ik­ke hav­de en næv­ne­vær­dig mil­jø­mæs­sig eff ekt og var en di­rek­te kon­fi ska­tion af jord uden grund. Der­for vandt vi den sag fuld­kom­men. « Fle­re op­gør på vej

Flem­m­ing Fug­le­de li­ster stolt de fo­re­lø­bi­ge tre rets­sa­ger, som for­e­nin­gen har an­lagt mod sta­ten, og han me­ner, de har ba­net vej­en for po­li­tisk ind­fl ydel­se.

» Randzo­ner­ne er ble­vet fri­vil­li­ge. Den sid­ste ting er vand­løb, hvor vo­res dyg­ti­ge mi­ni­ster har sendt et brev ( et så­kaldt hyr­de­brev, red.) ud til kom­mu­ner­ne, hvor hun har bedt dem ren­se op. «

For­man­den vars­ler end­nu fl ere op­gør i frem­ti­den.

» Det næ­ste punkt er at få af­skaff et al­le dis­se af­gift er på pro­duk­tions­mid­ler, som ko­ster land­bru­get en for­mue. Der er PSO- af­gift er, af­gift er på ke­mi, af­gift er på olie og af­gift er på strøm. Det har vo­res na­bo­lan­de ik­ke. «

Og så er der den så­kald­te grund­skyld: » Jeg be­ta­ler ejen­doms­skat af min jord, som jeg pro­du­ce­rer på. En ar­bejds­mand skal da hel­ler ik­ke be­ta­le skat af sin sko­vl. «

• Fe­bru­ar 2016:

’ mil­jø­mæs­sig be­tyd-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.