Kaf­fe og en lur gi­ver ny ener­gi

BT - - NYHEDER -

VEL­VÆ­RE Du ken­der nok fø­lel­sen af, at øjen­lå­ge­ne bli­ver tun­ge­re først på ef­ter­mid­da­gen. Må­ske har du væ­ret tidligt op­pe. So­vet halvskidt. Nu har du li­ge spist frokost. Din krop fø­les dræ­net for ener­gi, og du har svært ved at kon­cen­tre­re dig. Løs­nin­gen på di­ne kva­ler kan væ­re det, som vi på mo­der­ne dansk kal­der for et ’ po­wer­nap’. El­ler slet og ret: En mid­dag­slur.

» Or­det ’ po­wer­nap’ er alt for pop­pet. Vi for­ske­re kal­der det ba­re for en lur. El­ler en ’ mor­far’, « fast­slår Poul Jen­num, der er over­læ­ge på Dansk Cen­ter for Søvn­me­di­cin. En blød stol er nok En klas­sisk mor­far har iføl­ge eksperterne en va­rig­hed af 20 mi­nut­ter. Det vig­ti­ge er, at man brin­ger krop og tan­ke i en til­stand af ro. Man be­hø­ver alt­så ik­ke nød­ven­dig­vis at lig­ge ned. En blød stol i et tomt mø­de­lo­ka­le kan gø­re det. Det helt af­gø­ren­de er ti­den. Hol­der man sig til de 20 mi­nut­ters søvn, vil man ty­pisk op­le­ve at våg­ne og fø­le sig helt ud­hvilet.

» Det er be­vist, at man præ­ste­rer en smu­le bed­re på fle­re pa­ra­me­tre ef­ter en kort lur. Man la­ver fær­re fejl, og ind­læ­rings­ev­nen for­bed­res. Hu­mø­ret får og­så et løft, « si­ger søvn­spe­ci­a­list Tor­ben Ja­ger Pe­ter­sen fra søvnkli­nik­ken ScanSle­ep. Und­gå den dy­be­re søvn Han for­tæl­ler, at det er me­get vig­tigt ik­ke at gi­ve ef­ter for fri­stel­sen til at sæt­te væk­k­eu­ret el­ler mo­bila­lar­men til at rin­ge ef­ter f. eks. halvan­den ti­me, for gør man det, gli­der man ned i en dy­be­re søvn, som kan ha­ve den stik mod­sat­te ef­fekt af en lur

» Kon­se­kven­sen vil væ­re, at man fø­ler sig grog­gy og rundt på gul­vet i ad­skil­li­ge ti­mer. Og man vil for­ment­lig ha­ve ek­stra svært ved at fal­de i søvn om af­te­nen, « si­ger han.

På Cen­ter for Stress og Triv­sel hjæl­per søv­n­eks­pert Mi­ka­el Ras­mus­sen folk, som li­der af søvn­pro­ble­mer. Iføl­ge ham skal den per­fek­te mor­far ta­ges klok­ken 14. Og fak­tisk kan ef­fek­ten for­dob­les, hvis man drik­ker en kop kaf­fe, li­ge før man luk­ker si­ne øj­ne. Kaf­fen skal helst væ­re la­vet på fil­ter, og – me­get vig­tigt – den skal væ­re kold el­ler lun­ken, så den kan drik­kes hur­tigt.

» Kof­fe­i­nen be­gyn­der først at vir­ke ef­ter ca. 20 mi­nut­ter, alt­så når man er våg­net igen. Så hvis det he­le spil­ler, så op­når man et dob­belt ’ spark

. i rø­ven’, som ty­pisk va­rer i op til fi­re ti­mer, « si­ger Mi­ka­el Ras­mus­sen.

Fle­re un­der­sø­gel­ser har vist, at vi dan­ske­re ge­ne­relt sover i un­der­kan­ten af, hvad vi bør. Det skyl­des blandt an­det, at vi ar­bej­der me­re og er op­slugt af f. eks. mo­bi­len el­ler iPad’en. For at hol­de dam­pen op­pe kan en dag­lig mor­far væ­re ’ ham­ren­de ef­fek­tiv’, som Mi­ka­el Ras­mus­sen ud­tryk­ker det, men: » Jeg vil ik­ke an­be­fa­le det som et stra­te­gisk red­skab, man bru­ger dag ef­ter dag. Dét er fak­tisk us­undt og ud­tryk for, at man har et ge­ne­relt søvn­pro­blem. Så bør man i ste­det sø­ge hjælp, « si­ger han. Den skal væ­re kort – sov højst i 20 mi­nut­ter.

Op­ti­malt kl. 14, al­drig ef­ter kl. 16. Sæt dig el­ler læg dig be­ha­ge­ligt til ret­te. Luk øj­ne­ne og slap af i al­le krop­pens mus­k­ler. Kom­bi­ner even­tu­elt med en kop lun­ken kaf­fe, som drik­kes umid­del­bart før din lur. Så va­rer ef­fek­ten i op til fi­re ti­mer.

Kil­de: ScanSle­ep

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.