EVA KJER BE­TA­LER TIL­BA­GE TIL VEN­NER­NE

BT - - DEBAT - Bøn­der­nes su­per- mi­ni­ster

SOM DET MU­LIG­VIS er den­ne klum­mes læ­se­re be­kendt, er jeg op­vok­set på en gård i Jyl­land. De før­ste 19 år af mit liv. Som barn af en land­mand. I øv­rigt li­ge­som mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen, der i den­ne uge er ble­vet kraft igt kri­ti­se­ret for et for tæt sam­ar­bej­de med in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nen Bæ­re­dyg­tigt Land­brug. Nav­net klin­ger umid­del­bart af øko­lo­gi og al­ter­na­tiv tankegang, men det skal man ik­ke ta­ge fejl af. Det hand­ler om øko­no­misk bæ­re­dyg­tig­hed, hvor pen­ge be­ty­der me­re end trivs­len for fi sk, plan­ter og tang­l­op­per i den lo­ka­le å.

Land­mæn­de ne skal kun­ne dyr­ke de­res mar­ker, men na­tu­ren skal ik­ke be­ta­le pri­sen

I DEN FOR­GANG­NE uge kun­ne BT af­slø­re, at Eva Kjer Han­sen - næ­sten ord for ord - har ko­pi­e­ret et for­slag fra Bæ­re­dyg­tigt Land­brug og gjort det til sit eget. Et for­slag, der hand­ler om, hvor­dan man me­re eff ek­tivt kan sør­ge for gen­nem­strøm­nin­gen af vand i vo­res vand­løb, så man und­går over­svøm­mel­ser, og at land­mæn­de­ne ik­ke kan dyr­ke de­res mar­ker. Pro­ble­met er ba­re, at hvis man for hård­hæn­det ren­ser op i åer og vand­løb med sto­re ma­ski­ner, går det ud over fi sk, dyr og plan­ter. Der­for skal det ske afb alan­ce­ret. Da jeg var ung på går­den, op­le­ve­de jeg sto­re over- svøm­mel­ser på en­ge­ne, når åen ik­ke var ble­vet ren­set. Så det er nød­ven­digt. Det skal blot gø­res på en må­de, der ta­ger or­dent­ligt hen­syn til mil­jø­et. MI­STAN­KEN OM, AT det ik­ke er til­fæl­det, er ab­so­lut til ste­de. Eva Kjer har ik­ke blot lyt­tet til Bæ­re­dyg­tigt Land­brug. Hun har et så nært for­hold til in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nen, at hun helt ukri­tisk har ko­pi­e­ret de­res syn på sa­gen. Det lug­ter af, at Eva Kjer be­ta­ler af til de gam­le ven­ner. Det klæ­der ik­ke en mi­ni­ster, der selv­føl­ge­lig er for­plig­tet til at hø­re an­dre in­ter­es­ser og ta­ge et stør­re hen­syn, in­den hun sen­der si­ne be­fa­lin­ger ud. RE­AK­TIO­NER­NE PÅ BT’S af­slø­rin­ger har væ­ret vold­som­me. So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes mil­jøord­fø­rer Si­mon Kol­lerup har kaldt mi­ni­ste­ren i sam­råd og vars­ler krav om en ’ uvil­dig un­der­sø­gel­se’, hvis mi­ni­ste­rens svar i sam­rå­det ik­ke er til­freds­stil­len­de. Er­hvervs­li­vets ta­le­rør, dag­bla­det Bør­sen, ry­ger helt over i den unu­an­ce­re­de grøft og kan slet ik­ke se pro­ble­met i, at mi­ni­ste­ren åben­bart kun lyt­ter til én ene­ste in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion, når det hand­ler om rens­ning af vo­res åer og vand­løb. Me­get for­ud­si­ge­ligt er Bør­sen på Bæ-

DER­FOR BLEV JEG re­dyg­tigt Land­brugs si­de, men det er al­li­ge­vel over­ra­sken­de, at avi­sens che­fre­dak­tør An­ders Krab- Jo­han­sen har par­ke­ret sin nor­malt kri­ti­ske sans i lom­men på en ret yder­lig­gå­en­de in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion. DET HAND­LER I al sin en­kel­hed om en ba­lan­ce­ret til­gang, hvor man bå­de ta­ger hen­syn til na­tu­ren og til de små lo­kal­sam­fund, der er pres­se­de og har be­hov for, at reg­ler­ne for at dri­ve en for­ret­ning tæt på ky­ster og vand­løb ik­ke er for stram­me el­ler bu­reau­kra­ti­ske. Det kan ko­ste ar­bejds­plad­ser og for­stør­re pro­ble­mer­ne og aff olk­nin­gen i ud­kants­dan­mark, og det skal vi und­gå. Men na­tu­ren skal ik­ke be­ta­le pri­sen for en kortva­rig øko­no­misk ge­vinst, og det er fak­tisk det, re­ge­rin­gen læg­ger op til. Med til­la­del­se til byg­ge­ri­er af ba­de­lan­de og ho­tel­ler alt for tæt på ha­vet og et unø­digt pres på åer og vand­løb har den smal­le Ven­stre- re­ge­ring me­sten­dels ta­get er­hvervs­li­vets og nog­le få in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ners par­ti. Så gra­ves grøft er­ne dy­be­re. Og hvis det sker på sam­me må­de, som Eva Kjer Han­sen har hånd­te­ret den­ne sag, har den dan­ske na­tur for al­vor no­get at fryg­te.

8. fe­bru­ar:

30 kom­men­ta­rer

9. fe­bru­ar:

Vi skal hu­ske vo­res hel­te

12 kom­men­ta­rer

10. fe­bru­ar:

Stop snak­ken om køn og kød­gry­der

14 kom­men­ta­rer

11. fe­bru­ar:

Dår­ligt op­dra­get dig­ter

16 kom­men­ta­rer

12. fe­bru­ar:

Vis os sam­funds­sind

7 kom­men­ta­rer

13. fe­bru­ar:

For­svar mod ond­skab

Læs og de­bat­tér ugens le­de­re på bt. dk/ le­der

Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de? På den dan­ske ba­ne er det An­ker Jør­gen­sen. Ik­ke mest ud­fra det po­li­ti­ske, men jeg ser ham lidt som den sid­ste, sto­re dan­ske po­li­ti­ker, der ik­ke hav­de en bag­grund med en lang aka­de­misk ud­dan­nel­se. Han var fak­tisk en helt al­min­de­lig mand. Hvad er din vig­tig­ste mær­kesag? Jeg fø­ler an­svar over, at jeg er valgt på Fyn. Jeg ser det som en vig­tig op­ga­ve, at he­le Dan­mark skal væ­re i vækst. Der er ten­dens til, at det kun er Kø­ben­havn og Aar­hus, der er i vækst, og det er godt, men he­le Dan­mark skal med, og der har vi nog­le sær­li­ge ud­for­drin­ger på Fyn.

FOR­BIL­LE­DET AN­KER JØR­GEN­SEN

Tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster ( S)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.