BTs le­der man­dag: Bøn­der­nes su­per- mi­ni­ster

BT - - DEBAT -

UGENS DE­BAT

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

BT kan do­ku­men­te­re sort på hvidt, hvor­dan den ru­ti­ne­re­de Ven­stre- mi­ni­ster bag kulis­ser­ne har la­det Bæ­re­dyg­tigt Land­brug dik­te­re en ny plan for kom­mu­ner­nes ved­li­ge­hol­del­se af de man­ge tu­sin­de ki­lo­me­ter vand­løb rundt om i lan­det. (...) Det vil true den sto­re frem­gang af fi sk og an­dre dyr i de dan­ske vand­løb, som er sket gen­nem de se­ne­ste 30 år. Det har mi­ni­ste­ren næp­pe in­ter­es­se­ret sig for, da hver­ken Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning el­ler an­dre grøn­ne or­ga­ni­sa­tio­ner er ble­vet hørt i sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.