Blan­der sig i smyk­ke- de­bat

BT - - NYHEDER -

FLYGT­NIN­GE Den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­ler Ge­or­ge Cloo­ney er kendt for sin in­vol­ve­ring i sam­funds­de­bat­ten. Un­der film­festi­va­len i Ber­lin tal­te han blandt an­dre med Tys­klands kans­ler Mer­kel og gav og­så in­ter­view til dan­ske TV2.

Un­der in­ter­viewet lag­de Ge­or­ge Cloo­ney ik­ke skjul på, at han me­ner, at det er for­kert at ta­ge folks ejen­de­le for at fi­nan­si­e­re flygt­nin­ge­kri­sen.

» De er of­re. Det er ik­ke så­dan, at de ta­ger til Dan­mark for at for­sø­de de­res til­væ­rel­se. De prø­ver at unds­lip­pe dø­den, « sag­de man­ge­mil­li­o­næ­ren til TV2.

Cloo­ney un­der­stre­ge­de dog, at det er svært at kom­me med kri­tik, når USA ik­ke selv løf­ter sin del af an­sva­ret for flygt­nin­ge­kri­sen.

Hol­lywood­stjer­nen er den se­ne­ste i ræk­ken af kend­te, der til­ken­de­gi­ver en hold­ning til den dan­ske smyk­ke­lov.

Tid­li­ge­re har bl. a. FNs ge­ne­ral­se­kre­tær Ko­fi An­nan kom­men­te­ret sa­gen på Fa­ce­book:

» Jeg er be­kym­ret over den nye flygt­nin­ge­lov. Den står i skarp kon­trast til Dan­marks hu­ma­ni­tæ­re og so­ci­a­le tra­di­tio­ner. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.