Hun ha­der Dan­mark

BT - - NYHEDER -

VALG I USA mor til tre børn en del af sin uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se ved at vin­de to skøn­heds­kon­kur­ren­cer. Hun er ud­dan­net i øko­no­mi og ame­ri­kansk hi­sto­rie. Trish Re­gan har vun­det en Em­my- pris ( tv’s svar på Oscar) for ’ dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stik’. Før hun fi k fast job på Fox Business ar­bej­de­de Re­gan for ABC, NBC og MSNBC, hvor hun bl. a. rap­por­te- re­de fra G- 8- kon­fe­ren­cen i Tys­kland og bør­sen i Wall Stre­et. For ny­lig var Trish Re­gan ord­s­ty­rer ved en af de re­pu­bli­kan­ske præ­si­dent­kan­di­dat­de­bat­ter. Og så er hun des­u­den ud­dan­net ope­ra­san­ger.

Du kan se he­le Trish’ tira­de mod Dan­mark her:

fa­ce­book. com/ Re­alTris­hRe­gan

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.