VI­DEN­SKAB. DK Kro­nisk sy­ge mis­for­står læ­gen

BT - - NYHEDER -

Når læ­gen ta­ler i et sprog, der er fuldt af me­di­cin­ske ter­mer, nik­ker man­ge pa­tien­ter, selv­om de i vir­ke­lig­he­den ik­ke for­står be­ske­den. Fak­tisk er det hver tred­je med, kro­nisk syg­dom, som har svært ved at for­stå in­for­ma­tion om de­res syg­dom og ved at sam­ar­bej­de med det sund­heds­per­so­na­le, der skal hjæl­pe dem. Det vi­ser et stort stu­die fra blandt an­det Aar­hus Uni­ver­si­tet

» Må­ske er en del af for­kla­rin­gen, at sund­heds­sy­ste­met ik­ke er gea­ret til at hjæl­pe en ræk­ke kro­nisk sy­ge pa­tien­ter godt nok, « si­ger lek­tor Hel­le Terkildsen Main­dal fra Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Pro­ble­met med den mang­len­de for- stå­el­se kan for­vær­re pa­tien­ter­nes liv med kro­nisk syg­dom og sam­ti­dig ko­ste sam­fun­det dyrt, me­ner den dan­ske lek­tor.

» Vi er nødt til at un­der­sø­ge dis­se for­hold nær­me­re og må­ske indstil­le os på, at vi skal ju­ste­re sund­heds­væ­se­net, så vi kan hjæl­pe bor­ge­re med kro­nisk syg­dom bedst mu­ligt, « si­ger Hel­le Terkildsen Main­dal.

Op mod 30 pro­cent af hjer­te- kar­pa­tien­ter­ne for­tæl­ler, at de har ’ svært’ ved at for­stå skrift ligt in­for­ma­tion om de­res syg­dom. En li­ge så stor an­del af di­a­be­ti­ker­ne op­le­ver, at det er ’ svært’ el­ler ’ me­get svært’ at kom­mu­ni­ke­re med de sund­heds­fag­li­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.