Marcus

KNUTH

BT - - SONDAG -

I dag er det va­len­tin­s­dag, hvor kær­lig­he­den kan fejres.

Vi har talt med seks til­fæl­di­ge dan­ske­re om kær­lig­hed og ro­man­tik.

S. 10- 11 Beskriv dig selv med fem ord? Hvad me­ner du er den stør­ste be­kym­ring i Dan­mark nu og i frem­ti­den? Hvil­ket ta­lent gad du godt ha­ve? Hvad sæt­ter du pris på hos an­dre men­ne­sker? Hvad af­skyr du mest af alt? Hvad er det vær­ste, du har op­le­vet?

Din stør­ste fejl?

39 – in­te­gra­tions­ord­fø­rer for Ven­stre

Åben, imø­de­kom­men­de, hu­mo­ri­stisk og - selv­føl­ge­lig – ’ fra Lol­land’! An­tal­let af asylan­sø­ge­re og hvor­dan vi skal be­va­re Dan­marks vel­færd og øko­no­mi. Jeg vil­le øn­ske, jeg kun­ne spil­le et mu­sikin­stru­ment! Jeg el­sker li­ve- mu­sik, og jeg vil­le el­ske at kun­ne spil­le f. eks. kla­ver.

Ærlighed og hu­mor.

Ut­ro­vær­dig­hed og ar­ro­gan­ce. Da mi­ne sol­da­ter­kam­me­ra­ter blev dræbt i Af­g­ha­ni­stan.

At be­sva­re e- mail hjem­me­fra om aft enen!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.