BAG DET SØ­DE BRØD SELV

BT - - SONDAG -

Brød kan vi kan godt fi nde på at ba­ge selv. Wi­e­ner­brød over­la­der vi til ba­ge­ren. Men det er rig­tig ær­ger­ligt, me­ner BTs brød­ba­ger Nicolai Skyt­te. For er der én ting, en wi­e­ner­brød­s­dej skal sma­ge af, så er det smør - og det gør kø­be­brød me­get sjæl­dent. » Men langt de fl este ba­ge­re la­ver det med rul­le­m­ar­ga­ri­ne. Prøv at ta­ge en klat mar­ga­ri­ne i mun­den. Det sma­ger for­fær­de­ligt og fed­ter mun­den helt til, mens smør sma­ger him­melsk og smel­ter dej­ligt på tun­gen, « si­ger Nicolai Skyt­te.

Vil du op­le­ve for­skel­len på ba­ge­rens og din egen wi­e­ner­brød­s­dej, er det ba­re med at kom­me i gang. Der skal godt nok rul­les 27 lag dej over to da­ge, før du er fær­dig. Til gen­gæld får du for­nø­jel­sen af al den go­de smag, som hjem­me­bag gi­ver.

» Når man la­ver hjem­me­bag, bru­ger man helt au­to­ma­tisk me­get bed­re råva­rer, end de fl este pro­fes­sio­nel­le ba­ge­re. Der er en god chan­ce for, at alt fra marci­pa­nen til mar­me­la­den er af bed­re kva­li­tet. Og det kan ty­de­ligt sma­ges, « lover Nicolai Skyt­te.

Selv bru­ger han al­drig gla­sur på sit wi­e­ner­brød.

Ama­tør­ag­tigt med gla­sur

» I mi­ne øj­ne er gla­sur for ama­tø­rer. Det hø­rer in­gen ste­der hjem­me på godt bag­værk. Det sva­rer til at spi­se en ske med rent suk­ker sam­men med sit brød. Hvor­for så man­ge ba­ge­re bru­ger det, for­står jeg ik­ke. Må­ske for at skju­le, hvad der er ne­de­nun­der, « si­ger Nicolai Skyt­te med et skævt grin.

SØN­DAG 14. FE­BRU­AR 2016

Selv er han og­så holdt helt op med at bru­ge mar­me­la­de i wi­e­ner­brød. I ste­det bru­ger han frisk frugt, for:

» Dej­en er jo og­så sød, og så bli­ver det he­le me­get hur­tigt sødt i sødt. Det er synd at ma­ske­re de­jens fi ne smørs­mag med en hel mas­se ek­stra suk­ker. Fri­ske frug­ter er fan­ta­stisk sam­men med marci­pa­nen i re­mon­cen. Det fun­ge­rer ba­re godt med det syr­li­ge mod­spil fra frugt. «

Nicolai Skyt­te har valgt sve­sker til si­ne wi­e­ner­brød, men det kun­ne li­ge så godt væ­re fri­ske hin­d­bær, pæ­rer el­ler æb­ler i tern.

» Jeg bru­ger frisk frugt i man­ge slags wi­e­ner­brød, f. eks span­dau­er el­ler fa­stelavns­bol­ler. Man får en me­get kla­re­re smag af æb­le, når man bru­ger frisk frugt i ste­det for mos, « for­kla­rer han.

’’

Li­ne Fel­holt plus@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.