MIT FOTOALBUM

BT - - SONDAG -

Jo­han Hen­rik Marcus gre­ve Knuth ( født 2. april 1976) er ud­læn­din­ge- og in­te­gra­tions­ord­fø­rer for Ven­stre. Han blev valgt for Sjæl­lands Stor­kreds ved Fol­ke­tings­val­get 2015 med 7351 per­son­li­ge stem­mer. Knuth har mod­ta­get Forsvarschefens På­s­køn­nel­se for Sær­lig Ind­sats, den ame­ri­kan­ske Su­pe­ri­or Ci­vi­li­an Ser­vi­ce Me­dal og EUPOL’s Sil­ver Me­dal in Recog­ni­tion of Out­stan­ding Sup­port. Lol­land og Kø­ben­havn

Her fra barn­dom­men med sto­re­bror Chri­stoff er til ven­stre - han dri­ver i dag Knut­hen­borg Sa­fa­ri­park - og min mor Hel­le Stan­gerup. Hun gik desvær­re bort her i for­å­ret. Hun var for­fat­ter, og det var skønt at vok­se op med hen­de. Hun var et me­get le­ven­de, kun­stin­ter­es­se­ret men­ne­ske, li­ge­som min far, og de skab­te sam­men Knut­hen­borg Sa­fa­ri­park. De blev desvær­re skilt, da vi var helt små, så jeg vok­se­de op del­vist på Lol­land og i en pe­ri­o­de i Kø­ben­havn, we­e­ken­der­ne og fe­ri­er fo­re­gik hos min far. Jeg kom til at gå på Krebs’ Sko­le i Kø­ben­havn, en skøn sko­le med dej­li­ge tra­di­tio­ner, og se­ne­re, da min mor fl yt­te­de til­ba­ge til Lol­land- Fal­ster, kom jeg på Sankt Bir­git­ta Sko­len i Ma­ri­bo, og se­ne­re på kostsko­len Her­lufsholm i Næst­ved.

1.

En fri op­dra­gel­se

Her var vi på vej til min on­kel Hen­rik Stan­gerups an­det bryl­lup. Eft er, at han hav­de væ­ret gift med Lot­te Tarp, blev han i 1982 gift med kunst­ma­le­ren Sus­an­ne Kra­ge. Jeg hav­de en me­get fri op­dra­gel­se i min barn­dom. Vi fi k lov til at lø­be om­kring med luft ge­vær og fi ske­stæn­ger, som vi vil­le, men min mor gik me­get op i, at vi skul­le pas­se vo­res sko­le­gang og få go­de ka­rak­te­rer. Hun hav­de en kæm­pe hi­sto­risk in­ter­es­se, som hun el­ske­de at for­tæl­le os om, og­så når vi tog på tu­re rundt om i Dan­mark. Hen­des bog ’ Chri­sti­ne’, der ud­kom i fi rser­ne, blev solgt i 200.000 ek­sem­pla­rer. Hun brug­te fl ere år på at re­sear­che, in­den hun skrev. Hjem­met var fyldt med bø­ger og skri­ve­ma­ski­ner, og min mor var al­tid hjem­me og skrev i en tæt tå­ge af to­baks­røg. Hun røg Prin­ce Light li­ge indtil da­gen, in­den hun dø­de.

2.

Med min bror på årets ju­le­kort

Her er min bror og jeg på min mors ju­le­kort, hun gik me­get op i tra­di­tio­ner, og det var al­tid en kamp i slut­nin­gen af novem­ber, når hun send­te min bror og mig ud i en el­ler an­den skov, og vi skul­le se pæ­ne ud, ik­ke skub­be el­ler la­ve gri­mas­ser, mens hun fo­to­gra­fe­re­de. Den­gang gik jeg i gym­na­si­et, og min bror var li­ge kom­met i liv­gar­den. Man ser for­tet ved Lan­ge­linje i bag­grun­den.

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.