Shei­kens lok­kemad

BT - - REJSER - DU­BAI

Ga­stro­no­mi er Du­bais ny­e­ste på­fund for at at øge turis­men

MADFESTIVAL Dra­ger­ne fly­ver om kap med må­ger­ne i den fri­ske vind un­der den blå him­mel, so­len skin­ner barm­hjer­tigt ned på de biki­nik­læd­te krop­pe, og bøl­ger­ne slår ryt­misk ind mod bred­den. Læn­ge­re in­de på stran­den du­ver lo­un­ge- mu­sik­ken ud over den sto­re træter­ras­se, hvor food­trucks står par­ke­ret mel­lem stan­de med fast­food fra al­le ver­dens­hjør­ner. Det kun­ne væ­re we­e­kend på en­hver hip strand, men her på Ki­te Beach i Du­bai er even­tet no­get gan­ske sær­ligt. Emira­tets år­li­ge madfestival, som ik­ke kun skal lok­ke en ek­stra bid ned, men i det he­le ta­get fle­re turi­ster til gol­f­sta­ten, er i fuld gang.

Det skor­ter el­lers ik­ke på gæ­ster, be­søgstal­let sti­ger mel­lem syv og ni pct. om året, så der li­ge nu kom­mer ca. 12- 13 mio. turi­ster om året, men må­let er 20 mio. i 2020, og der­for skal der he­le ti­den fin­des på nyt, for at hol­de in­teres­sen ved li­ge.

I for­vej­en er ør­ken­sta­ten kendt som et ga­stro­no­misk mek­ka, og med den må­ned­lan­ge ’ Du­bai Food Festi­val’ hå­ber man at ha­ve gi­vet end­nu fle­re grun­de til, at turi­ster vil stil­le de­res sult i emira­tet i vin­ter­fe­ri­en. Sej­len­de mid­dag De sej­ler gan­ske vist he­le sæ­so­nen, men din­ner cru­i­se på Du­bai Cre­ek, med en af de man­ge dhows py­n­tet med lys­gu­ir­lan­der, ind­går i festi­val­pro­gram­met, og om­bord på det go­de skib, Rustar, for­tæl­ler che­fen for ’ Du­bai Food Festi­val’, De­bra Gre­enwood:

» Mad spil­ler en stor rol­le i et sam­fund som Du­bai, hvor ho­ved­par­ten af be­folk­nin­gen kom­mer ude­fra og i øv­rigt er re­præ­sen­te­ret ved 200 for­skel­li­ge na­tio­na­li­te­ter, så der har al­tid væ­ret stort fo­kus på re­stau­ran­ter, « for­tæl­ler hun.

Idéen til mad­festi­va­len op­stod hos emira­tets le­der, ef­ter at Du­bai i fle­re år har væ­ret vært for en luk­ket fag­mes­se om mad, så sheik Ah­med bin Sa­e­ed Al Mak­toum fo­re­slog, at man bred­te in­teres­sen for ga­stro­no- mi ud, og gjor­de den til en of­fent­lig be­gi­ven­hed gen­nem en festi­val.

» Du­bai er den ga­stro­no­mi­ske ho­ved­stad i Mel­le­mø­sten. Man­ge in­ter­na­tio­na­le stjer­ne­kok­ke og re­stau­rant­kon­cep­ter har åb­net fi­li­a­ler her, fra Ja­mie Oli­ver til Gary Rho­des og Cipriani til No­bu, for­di kun­der­ne er her til det. Så man kan få stil­let sin sult på man­ge ni­veau­er og et­hvert bud­get, men vi kan og­så bru­ge festi­va­len til at de, og vi, kan af­prø­ve nye kon­cep­ter, « si­ger De­bra Gre­enwood, mens vi ny­der buf­fe­ten fra den li­ba­ne­si­ske Ma­ster­chef- kok You­sef. Tour de tre­ret­ters Et an­det til­tag er at la­de ma­den kom­me til gæ­sten på ’ Myste­ry Di­ning’, hvor man boo­k­er bil­let til en hel af­ten uden at vi­de, hvor man kom­mer til at spi­se. Kon­cep­tet er så at kø­re fra ret til ret, sted til sted, fra det gam­le til det nye Du­bai, for at sma­ge så me­get for­skel­lig mad som mu­ligt.

Et af de ar­ran­ge­men­ter, der gør stort ind­tryk er frem­stø­det for det per­u­vi­an­ske køk­ken, den nye, glo­ba­le trend. Ta­ste of Peru hol­der til i am­fi­te­a­tret i Souk Ma­di­nat Ju­mei- rah, hvor fol­ked­rag­ter og in­di­a­ner­fløjter gi­ver en fors­mag på de ta­pas­lig­nen­de ud­ga­ver af de na­tio­na­le spe­ci­a­li­te­ter ce­vi­che, tira­di­to, ok­se­an­ti­cu­chos og causa.

Smagslø­ge­ne er i den grad vakt, så vi slut­ter vo­res festi­val­be­søg af på Coya, gour­metre­stau­ran­ten i det nyåb­ne­de Four Sea­sons- ho­tel­kom­pleks. De ser­ve­rer en mo­der­ne for­tolk­ning af det tra­di­tio­nel­le, sy­da­me­ri­kan­ske køk­ken fra tre åb­ne køk­ke­ner, Ce­vi­che Bar med alt råt fra ha­vet, La Pa­ril­la med trækuls­grill og Co­ci­na Cen­tral, som ta­ger sig af alt det an­det, ef­ter selv­føl­ge­lig at ha­ve run­det Pi­sco Bar, der la­ver skræd­der­sy­e­de co­ck­tails på ba­sis af den po­pu­læ­re, per­u­vi­an­ske bran­dy.

Ef­ter vo­res hjem­rej­se er­fa­rer vi, at Mar­ri­ott Ho­tel har åb­net ’ Gar­den’ ef­ter no­gen­lun­de sam­me kon­cept, men med et me­re pris­ven­ligt me­nu­kort, og at fle­re per­u­vi­ansk- in­spi­re­re­de re­stau­ran­ter er på vej. Så me­get de­sto me­re grund til at over­ve­je en ny ga­stro- rej­se, når festi­va­len rul­ler ud igen fra d. 25. fe­bru­ar til d. 12. marts.

REJSEINFO

Fak­ta:

Du­bai er et af de syv emira­ter, som ud­gør De For­e­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter. De har fle­re festi­va­ler om året, bl. a. shop­ping i ja­nu­ar, mad i fe­bru­ar- marts og mo­tors­how i novem­ber.

Bed­ste rej­se­tids­punkt:

I vin­ter­hal­vå­ret er dagstem­pe­ra­tu­ren på 25- 30 gr., men den fal­der be­trag­te­ligt om af­te­nen og nat­ten.

Vi bo­e­de på det 5- stjer­ne­de She­ra­ton Du­bai Cre­ek Ho­tel and Towers. Væ­rel­ser fra 950 kr.

Vi fløj di­rek­te fra Kø­ben­havn med Emira­tes til Du­bai. Pri­ser fra 3.500 kr. Norwe­gi­an fly­ver di­rek­te til Du­bai til ca. sam­me pris. Vi blev trans­por­te­ret rundt af Knight Tours, el­lers er det nemt at kø­re i taxa, kvin­der skal ba­re hu­ske al­tid at sid­de på bag­sæ­det. Man kan og­så boo­ke en spe­ci­el kvin­de­taxa med kvin­de­lig chauf­før.

Starwood­ho­tels. com/ she­ra­ton, Du­bai­tourism. ae, Du­bai­food­festi­val. com, Emira­tes. com

Op­hold:

Trans­port:

In­fo:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.