Hvad si­ger fa­mi­li­er­ne?

BT - - REJSER -

Amy og dat­ter Oli­via, fra Eng­land, samt Grant, på be­søg fra USA » Vi er fra Eng­land, så vi er vant til kul­den. Man skal ba­re ha­ve man­ge lag på og hu­ske pa­raply. Vi bor på New Port Bay Ho­tel, der er rig­tig dej­ligt, og så går vi ef­ter at fin­de Pe­ter Pan ude i par­ken. I uge­pro­gram­met står der, hvor­når vi kan mø­de ham og hvor­hen­ne « . » Det bed­ste er at kram­me Pe­ter Pan, for­di han er min kæ­re­ste. Jeg har og­så få­et en Wen­dy- kjo­le, « for­tæl­ler Lie­ve Van Holdt med søn­nen Gu­il­lau­me på 11 år, fra Bel­gi­en

» Vi er her i fe­bru­ar, for sto­re­bror er på ski­tur, så vi hyg­ger os imens. Der er ik­ke så man­ge men­ne­sker, det er rart. Vi pak­ker os godt ind, shop­per og prø­ver Ra­ta­tou­il­le- for­ly­stel­sen en mas­se gan­ge. Den er her­lig – og in­den­dørs. « » Vi kom­mer al­tid om vin­te­r­en, for­di det er bil­ligt, og der ik­ke er så man­ge i kø. Vo­res bed­ste råd er at ta­ge tre da­ge. Det er for pres­set med én dag, for der er så vildt me­get at prø­ve. ’ Tower of Ter­ror’ er fa­vo­rit­ten, men vi skif­tes til at væl­ge. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.