In­tet pres her!

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - AF­SLAP­PET

SØN­DAG 14. FE­BRU­AR 2016 Lou­is van Gaal fø­ler sig ik­ke yder­li­ge­re pres­set i Man­che­ster Uni­ted eft er gårs­da­gens 1- 2- ne­der­lag til Sun­der­land. Det for­tal­te han i et in­ter­view kort eft er kam­pen. Godt nok hæ­ver hol­læn­de­ren for­ment­lig en for­nuft ig hy­re for si­ne stra­bad­ser i Man­che­ster Uni­ted, men el­lers kan der ik­ke for al­vor væ­re me­get at glæ­de sig over for Lou­is van Gaal for ti­den.

Sid­ste we­e­kend smed Man­che­ster Uni­ted to po­int i over­ti­den i 1- 1- kam­pen mod Chel­sea, og i går var den så gal igen, da Sun­der­land til­del­te ’ De Rø­de Djævle’ Pre­mi­er Le­ague- sæ­so­nens sy­ven­de ne­der­lag.

Et re­le­vant spørgs­mål eft er den nye bom­mert mod Sun­der­land syn­tes der­for at væ­re, om van Gaal mær­ker et end­nu tun­ge­re pres. Det fand­tes der et ret klart svar på.

» Nej, « sag­de Lou­is van Gaal til bri­ti­ske BT Sport.

Van Gaals po­si­tion som ma­na­ger har el­lers væ­ret un­der kraft ig be­skyd­ning i lø­bet af ugen, og det bli­ver ik­ke me­get bed­re for hol­læn­de­ren af, at han kon­stant har skul­let for­hol­de sig til ved­va­ren­de ryg­ter om, at José Mourin­ho an­gi­ve­ligt er på plads som hans afl øser al­le­re­de til som­mer. Van Gaal har ud­talt, at han har svært ved at fo­re­stil­le sig, at det er til­fæl­det, da han ik­ke for­ven­ter, at klub­le­del­sen går bag hans ryg. Gør sit bed­ste I ste­det prø­ver Van Gaal at hol­de tan­ker­ne på nu­ti­den og de ting, som han trods alt har gjort godt i sin tid­li­ge­re ma­na­ger­kar­ri­e­re i klub­ber som FC Bar­ce­lo­na og Bayern Mün­chen.

» Jeg er nødt til at gø­re mit ar­bej­de, og jeg for­sø­ger at gø­re det så godt, som jeg over­ho­ve­det kan. Me­re kan jeg ik­ke gø­re. Nu hand­ler det om at gø­re spil­ler­ne klar til kam­pen mod FC Midtjyl­land. «

Man­che­ster Uni­ted mø­der tors­dag de dan­ske me­stre i Eu­ro­pa Le­ague i det før­ste af to op­gør. Stormvej­ret aft ager næp­pe af et nyt dår­ligt re­sul­tat mod Jess Thorups mand­skab, men ma­na­ge­ren hå­ber, at suc­ces i Eu­ro­pa kan red­de lidt af sæ­so­nen.

» Eft er det­te re­sul­tat ( mod Sun­der­land, red.), som vi kun kan be­skyl­de os selv for, er det nok den bed­ste ru­te. Det er ik­ke nemt, for der er man­ge li­ge­vær­di­ge hold, som kon­kur­re­rer, « sag­de Lou­is van Gaal.

Man­che­ster Uni­ted har seks po­int til Man­che­ster Ci­ty på fj er­de­plad­sen, som gi­ver ad­gang til Cham­pions Le­ague- kva­li­fi ka­tio­nen. I dag mø­der Ci­ty Chri­sti­an Erik­sen og Tot­ten­ham. Eft er det­te re­sul­tat ( mod Sun­der­land, red.), som vi kun kan be­skyl­de os selv for, er det nok den bed­ste ru­te. Det er ik­ke nemt, for der er man­ge li­ge­vær­di­ge hold, som kon­kur­re­rer Lou­is van Gaal om vej­en til Cham­pions Le­ague næ­ste sæ­son

Mål:

1- 0 Kha­zri ( 3.), 1- 1 Mar­ti­al ( 39.), 2- 1 selv­mål ( de Gea, 82.)

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.