’ Jeg har jo en drøm om, Bar­ce­lo­na i Cham­pions

BT - - INTERVIEW -

med en flok tro væb­ne­re gø­re Ny­kø­bing FC til et nyt dansk stor­hold.

Men hvor kom­mer pas­sio­nen egent­lig fra?

» Jeg har al­tid fulgt stil­lin­ger­ne. Helt ned til Lol­land- Fal­ster Se­ri­en i fod­bold. Hvor­dan går det Tore­by Græn­ge, hvor jeg spil­le­de som barn. Hvor­dan går det Team Syd­hav­sø­er­ne? Så­dan er det ba­re. Når man er født et sted, så hol­der man med dem, ik? Da jeg var helt lil­le, tog min far­far mig med til al­le B1901s kam­pe. Jeg har så­gar sid­det i den klubs be­sty­rel­se for en pe­ri­o­de, « ind­le­der Claus Mey­er til bords på The Stan­dard. Med sin sport­s­chef, Claus Jensen, ved sin si­de.

» Jeg har prø­vet at for­kla­re mi­ne børn og min hu­stru, hvor­for jeg nog­le gan­ge ba­re var nødt til at kø­re hjem­me­fra en søn­dag for at se en el­ler an­den 2. di­vi­sions­kamp i ste­det for at bli­ve hjem­me og væ­re sam­men med dem. De kun­ne jo slet ik­ke fat­te pri­o­ri­te­rin­gen. For­stå­e­ligt nok, men sam­ti­dig la­ver jeg jo hel­ler ik­ke om på min ko­ne, og når jeg har set en kamp, er jeg helt mild og ro­lig bag­ef­ter, og man­ge gan­ge – sær­ligt når vi har vun­det - næ­sten lyk­ke­lig, « for­tæl­ler han med det en­ga­ge­ment, der gjor­de ham dan­mark­s­kendt som tv- kok i ’ Mey­ers Køk­ken’. Ot­te ti­mer i tog for at se LFA » På et tids­punkt end­te jeg med at si­ge ja til min hu­strus drøm om, at vi skul­le få et som­mer­hus i Nord­s­jæl-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.