Helt eft er pla­nen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PÅ RET KURS

land­skamp i sven­ske Växjö.

Og hun le­ve­de i den grad op til for­hånds­for­vent­nin­ger­ne, da hun ik­ke ba­re vandt den fl ade 400 me­ter, men og­så for­bed­re­de den dan­ske re­kord, som hun selv sat­te for seks da­ge si­den ved et stæv­ne i Tys­kland.

Sa­ra Slott tog fø­rin­gen eft er den før­ste om­gang, hvor lø­ber­ne løb på ind­delt ba­ne, og på den an­den 200 me­ter- run­de øge­de hun ba­re for­sprin­get. Hun end­te med at lø­be over mål­stre­gen i ti­den 52,59 se­kun­der, en for­bed­ring på 21/ 100 i for­hold til sid­ste we­e­kend. Oven i kø­bet så den 28- åri­ge lø­ber ud til at ha­ve me­re i tan­ken, da hun løb over stre­gen.

» Det var helt, som det skul­le væ­re. Sa­ra skul­le ta­ge fø­rin­gen med en ri­me­lig hurtig ud­gangs­fart, og så skul­le hun und­gå at pres­se til sidst. Det hand­le­de om at op­nå en lidt hø­je­re ka­den­ce uden at for­ce­re. Alt gik ef- ter pla­nen, « sag­de en me­get til­freds træ­ner, Mik­kel Lar­sen, umid­del­bart eft er lø­bet. Slut med in­den­dørs Det fi ne re­sul­tat be­ty­der sam­ti­dig, at Sa­ra Slott luk­ker in­den­dørs- sæ­so­nen. Hun har fra­valgt VM, da hun i ste­det sat­ser mak­si­malt på som­me­rens EM og OL.

» Nu pak­ker vi ned. Sa­rah lø­ber even­tu­elt in­de- DM, men der bli­ver ik­ke fl ere in­ter­na­tio­na­le star­ter. Der var lidt øm­hed eft er lø­bet i dag, og vi fi k be­kræft et, at for­men er, hvor den skal væ­re, så der er in­gen grund til at ta­ge no­gen chan­cer, « fast­slår træ­ne­ren.

Sa­ra Slotts før­ste løb uden­dørs bli­ver for­ment­lig Di­a­mond Le­ague i Do­ha i be­gyn­del­sen af maj, men først ved ud­gan­gen af maj og star­ten af ju­ni bli­ver der for al­vor skru­et op for far­ten med hen­blik på at top­pe ved EM, som af­vik­les i Am­ster­dam med de ind­le­den­de he­at 8. juli og fi - na­len to da­ge se­ne­re.

Ni­ck Ekelund- Arenan­der sør­ge­de i øv­rigt og­så for en dansk di­sci­pl­in­sejr i mæn­de­nes 400 me­ter, som han vandt i 47,32, selv­om han star­te­de i B- he­a­tet.

Tid­li­ge­re ved stæv­net var An­dreas Bu­be ak­ku­rat ble­vet slå­et på mål­stre­gen med en 1/ 100 af et se­kund på 800 me­ter i ti­den 1.48,61 eft er at ha­ve sat en so­lid fø­ring over styr. Det hand­le­de om at op­nå en lidt hø­je­re ka­den­ce uden at for­ce­re. Alt gik eft er pla­nen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.