Straff es hårdt for løn­fusk

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ØKO­NO­MISK ROD

2015 navn fra Mid­del­fart Fod­bold til Mid­del­fart Bold­klub og fi k i den for­bin­del­se og­så ny di­rek­tør, nem­lig Lars Pe­ter Her­man­sen. Han var alt­så ik­ke di­rek­tør i klub­ben, da de strafb are hand­lin­ger fandt sted. Sjusk i øko­no­mi­en Lars Pe­ter Her­man­sen er­ken­der, at der tid­li­ge­re har væ­ret sjusk i klub­bens øko­no­mi, her­un­der det strafbare for­hold an­gå­en­de kør­sels­fradrag. Han ud­dy­ber sam­ti­dig, at der si­den klub­ben skift ede hæn­der, og han tog over på di­rek­tør­po­sten, har væ­ret styr på sa­ger­ne.

Fra Di­sci­pli­næ­rin­stan­sen vur­de­res det, at der er ta­le om en sy­ste­ma­tisk over­træ­del­se af reg­ler­ne. Det­te be­trag­tes som en skær­pen­de om­stæn­dig­hed. In­stan­sen kal­der det i sin af­gø­rel­se bå­de ‘ il­loy­alt’ og ‘ usport­s­ligt’ og vur­de­rer, at der er snydt for 2.113.743 kro­ner.

Klub­ben har nu 14 da­ge til at be­slut­te, hvor­vidt man vil an­ke sa­gen til Fod­bol­dens Ap­pel­in­stans, og det vil man i Mid­del­fart Bold­klub over­ve­je.

» Nu sam­les vi med be­sty­rel­sen og vo­res ad­vo­kat og fi nder ud af, hvad der skal ske nu, « si­ger Lars Pe­ter Her­man­sen.

Mid­del­fart Bold­klub er i det­te for­år med i 2. di­vi­sions op­ryk­nings­spil, og de kan der­for ik­ke ryk­ke ned til Dan­marks­se­ri­en i det­te for­år.

De får der­i­mod med po­int­ta­bet yderst svært ved at ryk­ke op i 1. di­vi- sion i den­ne om­gang. Der­u­d­over bli­ver næ­ste sæ­son og­så be­svær­lig­gjort en del, når en ny sæ­son på­be­gyn­des med et mi­nus 12 på po­int­kon­to­en.

Ham­me­ren er fal­det for Mid­del­fart Fod­bold – nu Bold­klub. Klub­ben har 14 da­ge til at be­slut­te, om man vil an­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.