Brø­let Trump får kam til sit hår

BT - - NYHEDER -

KURT

VALG I USA ske præ­si­den­ter, var da og­så hur­tigt til at sky­de igen.

» Jeg er godt træt af al­le de an­greb på min fa­mi­lie. Og mens Do­nald Trump delt­og i et re­a­li­tys­how på tv, skab­te min bror et sik­ker­heds­sy­stem, der si­den har holdt he­le USA sik­kert. « ’ En atom­krig’ Pu­bli­kum huje­de ad Do­nald Trumps nå­des­lø­se an­greb i en de­bat, der af én eks­pert blev be­skre­vet som ’ en atom­krig imel­lem de seks til­ba­ge­væ­ren­de kan­di­da­ter’. Og den dan­ske USA­eks­pert Mads Fug­le­de var ik­ke im­po­ne­ret af byg­ge­mil­li­ar­dæ­rens se­ne­ste stra­te­gi:

» Det var en stor fejl. I den re­pu­bli­kan­ske de­bat er pu­bli­kum ge­ne­relt af den op­fat­tel­se, at Ge­or­ge W Bush var en god præ­si­dent. Og det bli­ver spæn­den­de at se, hvor­dan væl­ger­ne re­a­ge­rer, for Do­nald Trump blev fl ere gan­ge pres­set som al­drig før, « sag­de Mads Fug­le­de i går til Ritzau.

Men me­get ty­der på, at kan­di­da­ten Do­nald Trump vil over­le­ve end­nu en po­ten­ti­el skan­da­le. I de se­ne­ste me­nings­må­lin­ger i South Ca­ro­li­na lig­ger byg­ge­mil­li­ar­dæ­ren fra New York nem­lig sta­dig næ­sten 20 pct. for­an sin nær­me­ste kon­kur­rent Ted Cruz.

Pri­mær­val­get i South Ca­ro­li­na bli­ver afh oldt på lør­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.