Lys tal­te mod

BT - - NYHEDER -

MINDEVANDRING Op mod 1.500 men­ne­sker vend­te i går mør­ket, det on­de og ter­r­oren ryg­gen og lod ly­se­ne ta­le i en hyl­dest til de to mænd, der for et år si­den blev dræbt, da den 22- åri­ge Omar El- Hus­se­in gen­nem­før­te si­ne ter­r­or­hand­lin­ger. » Lys har til al­le ti­der vist vej­en. Lad ly­se­ne ta­le. «

Med dis­se ord sat­te Ole Møl­gaard, ven af den dræb­te Finn Nør­gaard og for­mand for Finn Nør­gaard For­e­nin­gen, der sam­men med Det Jø­di­ske Sam­fund hav­de ar­ran­ge­ret min­de­høj­ti­de­lig­he­den, van­drin­gen til ære for of­re­ne gen­nem Kø­ben­havn i gang.

Det ske­te på etårs­da­gen for Omar El- Hus­se­ins blo­di­ge hand­lin­ger. To mænd dræb­te han. Seks be­tjen­te blev sår­et i kamp. Fa­mi­li­er og på­rø­ren­de blev ramt af plud­se­lig, dyb sorg og fortviv­lel­se, mens be­folk­ning og po­li­ti­ke­re midt i chok­ket måt­te san­de, at ter­r­oren hav­de ramt Dan­mark.

Men for­di ‘ lys har vist vej­en’ fulg­te mel­lem 1.000 og 1.500 per­so­ner i går ved 17.20- ti­den 1.800 le­ven­de lys, der ly­ste op i mør­ket fra Kr­udt­tøn­den på Øster­bro, hvor den 55- åri­ge Finn Nør­gaard blev skudt og dræbt, til den jø­di­ske sy­na­go­ge i Krystal­ga­de i det in­dre Kø­ben­havn, hvor den 37- åri­ge vagt Dan Uzan mi­ste­de li­vet.

Un­ge, mi­dal­dren­de, æl­dre. Kend­te po­li­ti­ke­re. Ukend­te kø­ben­hav­ne­re. Ven­ner og fa­mi­lie til of­re­ne. Al­le fulg­te de ly­se­ne, der på den ca. 3,6 km lan­ge stræk­ning lå som en ly­sen­de slan­ge, som sno­e­de sig langs Øster­bro­ga­de og sø­er­ne, over Dron­ning Lou­i­ses Bro, vi­de­re ind på Fre­de­riks­borg­ga­de, Køb­ma­ger­ga­de og til høj­re ad Krystal­ga­de til sy­na­go­gen.

Nog­le gik stil­le, an­dre tal­te om dag­lig­da­gen, nog­le lod tå­rer­ne tril­le, mens de holdt om hin­an­den un­der­vejs. Og end­nu an­dre smi­le­de.

Sam­men vi­ste de van­dren­de, at ter­r­oren, det on­de, ik­ke må vin­de og ik­ke kan vin­de. Og mens de gik, send­te de de­res tan­ker og respekt til de to, der mi­ste­de li­vet, for­di de pas­se­de på an­dre. Finn Nør­gaard og Dan Uzan hand­le­de, da det gjaldt, som in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V) på­pe­ge­de:

» Men når rig­tig man­ge mø­der op her, er det og­så for at vi­se en trod­sig­hed over for dem, der ik­ke vil de­mo­kra­ti­et. Vi skal fort­sæt­te med at for­sam­les, vi skal vi­se, hvor me­get vi hol­der af de­mo­kra­ti­et, hvor me­get vi vil for­sva­re det. Og så skal vi bru­ge yt­rings­fri­he­den hver ene­ste dag, « sag­de hun kort før, den lil­le ti­mes gå­tur gen­nem by­en be­gynd­te. Respekt og stolt­hed Over­borg­me­ster i Kø­ben­havn Frank Jensen ( S) var og­så blandt de gå­en­de, for­di han vil­le ud­tryk­ke sin respekt for de dræb­tes hel­te­ger­nin­ger:

» Jeg er fyldt af en stolt­hed over kø­ben­hav­ner­ne, der ud­tryk­ker de­res so­li­da­ri­tet. Vi har be­hov for at vi­se, at vi ik­ke la­der os kue, at vo­res vær­di­er sta­dig står in­takt, « sag­de han, mens Al­ter­na­ti­vels le­der Uf­fe El­bæk pe­ge­de på, at van­drin­gen og ti­den ef­ter, ter­r­oren vi­ste sit grim­me an­sigt i Kø­ben­havn, er et be­vis på, at sam­men­hol­det i Dan­mark er stærkt.

For Finn Nør­gaards ven gen­nem 30 år, Jes­per Lyng­hus, var gårs­da­gens van­dring en fo­re­lø­big kul­mi­na­tion på en dag, hvor de sto­re fø­lel­ser hav­de ramt ham.

» Det har væ­ret svært at ka­pe­re, men det har væ­ret en ek­stremt livs­be­kræf­ten­de dag. Vi kan væ­re stol­te af at væ­re dan­ske­re. Det er den rig­ti­ge må­de at ta­ck­le det her på. Og det se­ne­ste år har vi lært, at kær­lig­hed er hund­re­de­tu­sin­de gan­ge stær­ke­re end af­stum­pet, tå­be­lig vold. Li­ge nu er der så me­get kær­lig­hed i luf­ten, « sag­de Jes­per Lyng­hus.

Frem­me i Krystal­ga­de stim­le­de de gå­en­de sam­men. Stem­mer­ne blev sag­te, mens ly­se­ne for­an sy­na­go­gen brænd­te. Og in­den de al­le skil­tes igen, blev tan­ker­ne igen sendt til dem, der ik­ke er blandt os me­re.

FRA PÅ­RØ­REN­DE OG PO­LI­TI­KE­RE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.