Tå­re­væ­det hil­sen til Finn

BT - - NYHEDER -

Jeg er sik­ker på, han reg­ne­de med, at han kun­ne over­man­de ger­nings­man­den. Desvær­re ko­ste­de det ham li­vet

HEL­TE­MOD » Tag et glas vand. Træk vej­ret. « Hel­le Nør­gaard drik­ker et glas vand. Så kom­mer or­de­ne. Og sam­ti­dig kom­mer tå­rer­ne.

» Finn var kær­lig, om­sorgs­fuld og hjælp­som. Han var op­rig­tigt in­ter­es­se­ret i an­dre men­ne­sker og nys­ger­rig på li­vet. Og han ple­je­de at si­ge, at god stil kom­mer in­de­fra. Han var min bror, men han var og­så min go­de ven. «

Lom­me­tørklæ­det må frem, da grå­den at­ter ta­ger mag­ten fra Hel­le Nør­gaard.

» Han syn­tes, man skul­le gø­re tin­ge­ne or­dent­ligt, og det gjor­de han. Han hav­de kampsport på ry­gra­den, og jeg er sik­ker på, han reg­ne­de med, at han kun­ne over­man­de ger­nings­man­den. Desvær­re ko­ste­de det ham li­vet, « fort­sæt­ter hun.

Bag­ef­ter spør­ger BT hen­de, hvor­dan hun fin­der kræf­ter­ne til at hol­de så­dan en min­de­ta­le.

» Jeg er lidt ud­mat­tet li­ge nu. Men vi vil ger­ne sør­ge for, at Finn får det ef­ter­mæ­le, han fortje­ner. Jeg sav­ner ham vir­ke­lig me­get, « si­ger Hel­le Nør­gaard. Kær­lig­hed og di­a­log Finn Nør­gaard var en helt. Men end­nu vig­ti­ge­re: han var højt el­sket af sin fa­mi­lie og si­ne ven­ner. Den fø­lel­se gen­nem­sy­re­de det tre ti­mer lan­ge ar­ran­ge­ment på Chri­sti­ans­borg med ta­ler af stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen, Fol­ke­tin­gets for­mand Pia Kjær­s­gaard og man­ge an­dre.

Selv om han blev skudt ned på klos hold, er ko­de­or­de­ne ved ar- ran­ge­men­tet på Chri­sti­ans­borg på års­da­gen kær­lig­hed og di­a­log. Et blan­det bør­ne­kor med bl. a. palæsti­nen­si­ske børn syn­ger san­ge på ara­bi­sk og dansk, og der bli­ver ud­delt pri­ser og le­ga­ter til græs­rød­der, der ar­bej­der med at hjæl­pe util­pas­se­de un­ge af an­den et­nisk her­komst på ret­te spor med ud­dan­nel­se og ar­bej­de og med at mod­ar­bej­de ra­di­ka­li­se­ring.

Finn Nør­gaard, der blev 55 år, var en mand med åb­ne ar­me, men han var og­så stærkt op­ta­get af yt­rings­fri­hed, og det var der­for, han var mødt op i Kr­udt­tøn­den den skæb­nesvan­gre dag for et år si­den. Han var og­så en mand, der hav­de mo­det til at lø­be mod il­den un­der an­greb i ste­det for at flyg­te. Det ko­ste­de ham li­vet, han blev dræbt af kug­ler­ne fra 22- åri­ge Omar El- Hus­se­ins M95 au­to­ma­trif­fel. Men han red­de­de for­ment­lig man­ge an­dre fra ter­r­o­ri­stens kug­ler. For­tæl­lin­gen om fol­ke­sty­ret Fol­ke­tin­get har be­slut­tet at hædre ham og det an­det of­fer Dan Uzan, der dø­de for­an den jø­di­ske sy­na­go­ge, hvor han var fri­vil­lig vagt, med en hæ­der­spris. Der kom­mer og­så en min­de­tav­le op i Fol­ke­tin­gets van­dre­hal, hvor folk kan læ­se om de to mænds hel­te­mo­di­ge ind­sats og tragi­ske død.

» Pri­sen for fri­hed kan væ­re høj, Finn Nør­gaard og Dan Uzan be­tal­te den hø­je­ste pris, og nu bli­ver de en del af for­tæl­lin­gen om fol­ke­sty­ret, « si­ger Fol­ke­tin­gets for­mand Pia Kjær­s­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.