’ ’

BT - - NYHEDER -

Vi vil få en mar­kant for­ø­gel­se af kvæl­sto­f­ud­led­nin­gen i de kom­men­de år, hvis det her bli­ver gen­nem­ført

En ny land­brugs­pak­ke åb­ner for, at land­mænd må ud­le­de me­re kvæl­stof i na­tu­ren. Re­ge­rin­gen med mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen ( V) i front har gen­tag­ne gan­ge lo­vet Fol­ke­tin­get, at pak­ken sam­ti­dig vil gav­ne mil­jø­et. Men en gen­nem­gang af land­brugs­pak­ken i Berlingske i går af­dæk­ke­de, at re­ge­rin­gen har væ­ret sær­de­les kre­a­tiv for at få bund­linj­en til at gi­ve et grønt plus. Sam­ti­dig for­tal­te en ræk­ke for­ske­re, at de­res op­rin­de­li­ge tal til re­ge­rin­gen var ble­vet for­dre­jet, og at pak­ken vil ska­de hav­mil­jø­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.