’ Al­vor­ligt for Eva Kjer’

BT - - NYHEDER -

ANA­LY­SE BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup er ik­ke i tvivl om, at mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen ( V) ri­si­ke­rer at bli­ve den næ­ste mi­ni­ster, der ry­ger. » Hvis det vi­ser sig, at for­sker­ne har ret i, at mi­ni­ste­ri­et har for­dre­jet de­res op­rin­de­li­ge be­reg­nin­ger, så er det gan­ske al­vor­ligt. Og hvis det sam­ti­dig vi­ser sig, at hun har ført of­fent­lig­he­den bag ly­set ved at ta­le us­andt til Fol­ke­tin­get, så er det br­ud på mi­ni­ste­ransvars­lo­ven, og me­re al­vor­ligt kan det fak­tisk ik­ke bli­ve, « si­ger Søs Ma­rie Serup. Hæn­ger og ding­ler Men selv­om sa­gen kan bli­ve sær­de­les al­vor­lig for mi­ni­ste­ren, kan hun dog en­de med at bli­ve sid­den­de, me­ner Søs Ma­rie Serup.

» Li­ge nu hæn­ger hun og ding­ler, men hvis hun fast­hol­der, at hun har gi­vet rig­ti­ge svar, vil der kom­me en del tov­træk­ning om sand­he­den i den kom­men­de tid. Li­ge nu kan vi se, at støt­te­par­ti­er­ne hol­der en kat­t­e­lem åben, så hun kan få lej­lig­hed til at for­kla­re sig.

Hvis hun kla­rer det, og re­ge­rin­gen hol­der fast, så er det set før, at en mi­ni­ster kan bli­ve sid­den­de. Til gen­gæld bli­ver det vig­tigt, at hun får holdt fast i sin for­kla­ring og ik­ke får talt sig selv af ta­bu­ret­ten i et sam­råd, som vi f. eks. så det med Uf­fe El­bæk, da han i sin tid var kul­tur­mi­ni­ster, « si­ger Søs Ma­rie Serup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.