Pi­stol- rø­ve­ri i Kiwi- bu­tik

BT - - NYHEDER -

En Kiwi- bu­tik på Øster­bro i Kø­ben­havn var lør­dag af­ten ud­sat for et rø­ve­ri. Ger­nings­man­den for­svandt fra ste­det i en lil­le, hvid bil med ud­byt­tet i en mørk skul­derta­ske.

» Om­kring bu­tik­kens luk­ke­tid kl. 22 bli­ver der ban­ket på en bag­dør til et la­ger­lo­ka­le. En af de tre til­ste­de­væ­ren­de an­sat­te åb­ner dø­ren og bli­ver gen­net ind i lo­ka­let af en mand med en pi­stol. Han bin­der de tre me­d­ar­bej­de­re med gaf­fa­ta­pe og strips, hvor­ef­ter han ta­ger kon­tan­ter fra et pen­ge­skab, « for­tæl­ler Ken­neth Jensen, cen­tral ef­ter­forsk­nings­le­der ved Kø­ben­havns Po­li­ti.

Det lyk­ke­des de an­sat­te at vri­ste sig fri, hvor­ef­ter de alar­me­re­de po­li­ti­et.

Ger­nings­man­den be­skri­ves som en uden­land­sk mand, ca. 180 cm høj, ca. 25 år, spin­kel af byg­ning og med et spin­kelt an­sigt med skægs­tub­be.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.