Jeg blev pres­set

BT - - NYHEDER -

BAR­NE­BRUD

I Dan­mark bo­e­de hun hos ’ si­gø­j­ner­bos­sen’ Gi­mi Le­vako­vic og fi k to børn med hans søn San­ti­no Le­vako­vic. Hos si­gø­j­ner­bos­sen blev hun iføl­ge eget ud­sagn be­hand­let som en hus­sla­ve, og hun har eft er­føl­gen­de meldt San­ti­no Le­vako­vic til po­li­ti­et for vold.

Hun for­søg­te fl ere gan­ge at fl yg­te hjem til sin fa­mi­lie i Nor­ge, men måt­te op­gi­ve, for­di hun ik­ke kun­ne for­la­de sin to må­ne­der gam­le dat­ter. Først eft er to år hos Le­vako­vi­ck­la­nen lyk­ke­des det i april 2014 at unds­lip­pe fa­mi­li­ens greb. Vil­le ik­ke væ­re med Tv- hol­det fulg­te fa­mi­li­en med et ka­me­ra i et år, og iføl­ge Clau­dia Jan­sen var det si­gø­j­ner­bos­sen, der sty­re­de sla­gets gang.

» Jeg sag­de til Gi­mi, at jeg vil­le ik­ke væ­re med i den fi lm, og jeg syn­tes, det var fl ovt at væ­re på tv. Men så be­gynd­te han at pres­se mig og si­ge, at jeg skul­le. Gi­mi sag­de til mig, at jeg skul­le si­ge, at jeg vil­le væ­re hus­mor og gå der­hjem­me og la­ve mad og pas­se børn og så­dan no­get. Han be­stem­te: ’ na­li­sten vid­ste godt, at jeg ik­ke vil­le væ­re på tv. De spurg­te, om jeg ger­ne vil­le væ­re med, men så kig­ge­de Gi­mi på mig, og så sag­de jeg ja. Jeg kun­ne ik­ke si­ge nej. De vid­ste godt, at jeg ik­ke vil­le, og jeg har og­så talt med dem om Gi­mi, og hvad han er for et men­ne­ske, og at han be­stem­mer for me­get , « si­ger Clau­dia Jan­sen. Gen­kendt på ga­den Da pro­gram­met blev sendt i ja­nu­ar 2015, var Clau­dia Jan­sen fl yg­tet hjem til Nor­ge. Hun li­der af po­st­trau­ma­tisk stress og går re­gel­mæs­sigt til psy­ko­log.

Til BT si­ger hun, at tv- ud­sen­del­sen rip­pe­de op i hen­des trau­mer:

» Jeg vil­le ba­re gem­me mig og al­drig vi­se mig igen for no­gen. Da jeg var i Dan­mark, var der nog­le pi­ger, der kig­ge­de på mig, for­di jeg var hen­de fra TV2, så jeg vil­le ba­re gem­me mig. De kan tæn­ke alt mu­ligt om mig, « si­ger hun til BT.

Via sin ad­vo­kat Ran­di Spy­de­vold har hun bedt TV2 om ik­ke at ge­nud­sen­de pro­gram­mer­ne. Det af­vi­ste TV2, som og­så har af­vist at re­di­ge­re Clau­dia Jan­sen ud af pro­gram­met.

MAN­DAG 15. FE­BRU­AR 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.