TV2: Fryg­te­lig ked af det

BT - - NYHEDER -

KON­FRON­TA­TION BT vil­le ger­ne ha­ve talt med TV2 om den kri­tik, Clau­dia Jan­sen rej­ser. Hun føl­te sig pres­set til at del­ta­ge i TV2- pro­gram­met ’ Si­gø­j­ner­bos­sen og hans be­ryg­te­de fa­mi­lie’ . TV2 har af­vist et in­ter­view. I ste­det har re­dak­tions­chef for TV2 Do­ku­men­tar Tro­els Jør­gen­sen bedt om at og at hun var tvun­get til med­vir­ken i pro­gram­met. Der var hel­ler in­gen­ting, der in­di­ke­re­de det­te, når TV2 var i hu­set. «

» Hvor­dan fi k TV2 til­la­del­sen fra Clau­dia til hen­des med­vir­ken i pro­gram­met? «

» Pro­ces­sen med at få ad­gang til kil­der­ne i fa­mi­li­en stod på gen­nem fl ere må­ne­der. Og vi spurg­te lø­ben­de, om per­so­ner­ne hav­de lyst til at med­vir­ke. Her­un­der og­så Clau­dia, som si­ger ja til, at vi ger­ne må in­ter­viewe hen­de. Vi la­ver to in­ter­view med hen­de. Num­mer to er et op­føl­gen­de in­ter­view, som vi la­ver for at få svar på nog­le ting, som vi ik­ke har ta­get i det før­ste in­ter­view. Clau­dia vir­ke­de mo­den og ve­lover­ve­jet i sin be­slut­ning om at la­de sig in­ter­viewe. «

» Clau­dia Jan­sen fø­ler, at Gi­mi Le­vako­vic pres­se­de hen­de til at med­vir­ke. Hvad var TV2s op­le­vel-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.