Læg­ger slag­plan over te­le­fo­nen

BT - - NYHEDER -

VÅ­BEN­HVI­LE Vla­di­mir Pu­tin og Ba­ra­ck Oba­ma har søn­dag talt sam­men over te­le­fon og af­talt at sam­ar­bej­de me­re in­ten­sivt for blandt an­det at få gen­nem­ført en vå­ben­hvi­le i Sy­ri­en, som blev ved­ta­get på en sik­ker­heds­kon­fe­ren­ce i Mün­chen fre­dag. Det op­ly­ser Kreml, iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters, søn­dag. Vå­ben­hvi­len er sat til at skul­le be­gyn­de om en uges tid.

Ef­ter te­le­fon­sam­ta­len ud­ta­ler Kreml, at bå­de den rus­si­ske og den ame­ri­kan­ske præ­si­dent gav en po­si­tiv eva­lu­e­ring af den år- li­ge sik­ker­heds­kon­fe­ren­ce i Mün­chen.

» Der blev især ud­trykt støt­te til ind­sat­ser i for­hold til vå­ben­hvi­le og hu­ma­ni­tæ­re aspek­ter i Sy­ri­en, « ly­der det fra Kreml.

Kreml til­fø­je­de, at det un­der te­le­fon­sam­ta­len blev un­der­stre­get, hvor vig­tigt det er at etab­le­re tæt­te ar­bejds­kon­tak­ter mel­lem de to lan­des for­svars­mi­ni­ste­ri­er, så de ’ suc­ces­fuldt kan be­kæm­pe Is­la­misk Stat og an­dre ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­ner’.

Iføl­ge Kreml tal­te Pu­tin om vig­tig­he­den af at dan­ne en sam­let an­ti­ter­r­or­front. Og­så si­tu­a­tio­nen i Ukrai­ne blev drøf­tet un­der te­le­fon­sam­ta­len mel­lem Pu­tin og Oba­ma.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.