Styr­te­de i dø­den

BT - - NYHEDER -

FA­TAL FEJL Fem bri­ter mi­ste­de tidligt lør­dag mor­gen li­vet i en bil­u­lyk­ke i Sö­dertäl­je ved Sto­ck­holm. Det dre­jer det sig om de fi­re med­lem­mer af in­di­epop- ban­det Vi­o­la Beach samt grup­pens ma­na­ger. Mæn­de­ne, som var mel­lem 19 og 35 år, om­kom, da de­res bil styr­te­de ca. 25 me­ter ned i en ka­nal fra en motorvejsbro. Det er end­nu uklart, hvor­dan ulyk­ken kun­ne ske. Iføl­ge po­li­ti­in­spek­tør ved po­li­ti­et i Sö­dertäl­je Martin Berg­holm vir­ke­de sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger­ne ved bro­en, som de skul­le, og an­dre bi­ler var stand­s­et, for­di bro­en hav­de væ­ret åben, så et skib kun­ne pas­se­re.

» Vid­ner så ik­ke no­get brem­se­lys, så det ty­der på, at de sim­pelt­hen har over­set, at der var en bro­åb­ning, « si­ger po­li­ti­in­spek­tø­ren til Af­ton­bla­det.

Last­bil­chauf­før Jon­ny Ale­xan­der­s­son var en af de bi­li­ster, der holdt i kø og ven­te­de på, at bro­en skul­le sæn­kes igen, da ulyk­ken ind­traf: » Der kom en bil kø­ren­de som en gal med mindst 70 til 80 ki­lo­me­ter i ti­men, « si­ger Jon­ny Ale­xan­der­s­son, der for­tæl­ler, at bi­len ram­te en bag­lyg­te på en taxi, som holdt for­an ham, in­den den smadre­de ind i en bom og for­svandt.

Fre­dag af­ten hav­de Vi­o­la Beach spil­let på den sven­ske mu­sik­festi­val ’ Whe­re’s the Mu­sic?’ i Nor­rköping. Det var den før­ste kon­cert, grup­pen hav­de gi­vet uden­for Stor­bri­tan­ni­en. Da­gen ef­ter skul­le Vi­o­la Beach ha­ve gi­vet kon­cert hjem­me i Eng­land. Der­for var ban­dets fi­re med­lem­mer og de­res ma­na­ger på vej til Ar­lan­da luft­havn i Sto­ck­holm i en le­jet bil for at fly­ve hjem, da de foru­lyk­ke­de.

Vi­o­la Beach be­skri­ves af den bri­ti­ske avis Daily Mail som et band på vej frem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.