BT - - DEBAT -

Dan­mark at sam­men­lig­ne

er i krig for­sla­get med nord­kore­an­ske cen­sur­blo­ke­rin­ger ik­ke vir­ker. I til­stan­de. Det hand­ler om, at vi skal mod Is­la­misk dag kan man gø­re det ved bør­ne­por­no, sæt­te ind på in­ter­net­tet over­for de ting, op­havs­ret­tig­heds­kræn­kel­ser og on­li­ne

Stat – skal jeg så der er ulov­li­ge i den fy­si­ske ver­den. Jeg gam­bling. Men al­le, der har in­ter­es­se i at har me­get svært ved at se, hvor­dan det væ­re for­hin­dret til­gå blo­ke­ret ind­hold, ved, hvor­dan man skul­le væ­re et­hvert men­ne­skes yt­rings­om­går blo­ke­rin­ger på min­dre end 30

i at læ­se, hvad fri­hed at op­for­dre til død og øde­lægs­e­kun­der. Så med­min­dre man gør som i gel­se. Der skal sæt­tes ind over­for den de me­ner? Ki­na og Nord­korea og byg­ger en kæm­pe slags. Hvis man går ud på ga­den og fi rewall om­kring Dan­mark, så vil det de­ler fl yve­bla­de ud, hvor der står op­for­drin­ger til væ­re prak­tisk umu­ligt at få en blo­ke­ring til at vir­ke. mord på be­folk­nings­grup­per, så er det og­så ulov­ligt, og man vil sør­ge for at be­kæm­pe og få stop­pet det.

DET ER HÅB­LØST

dybt util­freds med, at myn­dig­he­der­ne har blo­ke­ret en hjem­mesi­de, der op­for­drer til ter­ror og mord på be­stem­te be­folk­nings­grup­per, og me­ner, at det er et br­ud på yt­rings­fri­he­den, så skal man kun­ne gå til en dom­mer og få prø­vet sa­gen. Men det er vig­tigt, at myn­dig­he­der­ne har mu­lig­hed for at luk­ke hjem­mesi­der ned, som har en di­rek­te ap­pel ind i un­ge mil­jø­er, der er let­på­vir­ke­li­ge over­for den her slags pro­pa­gan­da.

HVIS MAN ER

VI VED, AT

de vil ind­fø­re. De vil be­stem­me, hvad jeg skal læ­se, og hvil­ken in­for­ma­tion jeg til­eg­ner mig, når jeg helt pri­vat dan­ner mi­ne syns­punk­ter. Dan­mark er i krig mod Is­la­misk Stat – skal jeg så væ­re for­hin­dret i at læ­se, hvad mod­par­ten i den kon­fl ikt me­ner om sa­gen? Der er ik­ke no­gen som helst do­ku­men­ta­tion for, at folk bli­ver ra­di­ka­li­se­ret on­li­ne. Og folk, der er kri­ti­ske over­for, at vi fø­rer re­li­gions­krig i Mel­le­mø­sten, vil næp­pe bli­ve min­dre ra­di­ka­li­se­re­de af, at den dan­ske stat blo­ke­rer hjem­mesi­der, der me­ner det mod­sat­te af den dan­ske stat.

DET ER SIN­DELAGS­KON­TROL,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.